Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ головного метролога

Положення про відділ головного метролога

  1. 1. Загальні положення відділу головного метролога

1.1. Відділ головного метролога є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу головного метролога:

1.4.1. Відділ очолює головний метролог, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Головний метролог має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) головним метрологом.

1.4.4. Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі відділу головного метролога, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням головного метролога.

  1. 2. Структура відділу головного метролога

2.1. Склад і штатну кількість відділу головного метролога затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і головного метролога і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Головний метролог розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

2.4. ...

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення єдності, необхідної точності вимірів, виконуваних на підприємстві під час проведення лабораторних і наукових досліджень, виробництва продукції.

Забезпечення підприємства необхідними засобами вимірювання.

Підготовка проектів перспективних і поточних планів впровадження нової вимірювальної техніки, пропозицій щодо планів метрологічного забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних заходів щодо удосконалення метрологічного забезпечення, засобів і методів вимірювання.

Вибір засобів і методів вимірювання.

Визначення потреби підрозділів підприємства в засобах вимірювання.

Складання заявок на придбання нових засобів вимірювання.

Контроль за станом і правильністю монтажу, установки і застосування засобів вимірювання.

Технічне приймання новонадходжень  на підприємство вимірювальних засобів.

Облік засобів вимірювання, їхнього руху.

3.2

Економія коштів підприємства за рахунок забезпечення точності вимірів.

Перевірка складних засобів вимірювання, технологічного устаткування на відповідність встановленим нормам точності.

Проведення складних вимірів у ході технологічних процесів і іспитів продукції.

Дозвіл розбіжностей між підрозділами підприємства з питань оцінки точності і вибору засобів і методів вимірювання.

Участь у впровадженні нових стандартів та інших  нормативних документів, що регламентують точність вимірів.

Розрахунок економічної ефективності впровадження нових методів і засобів вимірювання.

3.3

Метрологічне забезпечення розробок, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, що випускається підприємством.

Метрологічне забезпечення заходів щодо охорони навколишнього середовища.

Участь у розробці й узгодженні стандартів та інших нормативних документів з питань метрології.

Розробка методики виконання вимірів.

Підготовка технічних завдань з проектування і розробки засобів вимірювання спеціального призначення.

Складання локальних перевірних схем за видами вимірів.

Розробка календарних графіків проведення перевірки засобів вимірювання.

Проведення метрологічної експертизи конструкторської і технологічної документації, що розробляється на підприємстві і надходить від сторонніх організацій.

Організація метрологічної атестації нестандартизованих засобів вимірювання.

Участь у підготовці продукції, що випускається підприємством, до атестації і сертифікації.

Участь у проведенні випробування нових видів продукції.

3.4

Підвищення якості метрологічного забезпечення.

Аналіз причин порушення технологічних режимів, браку продукції, непродуктивних витрат сировини, матеріалів, енергії та інших збитків у виробництві, пов'язаних зі станом засобів вимірювання.

3.5

Підвищення якості і конкурентоздат-ності продукції, її відповідності вимогам міжнародних стандартів.

Систематизація й обробка даних, необхідних для підготовки звітів про виконання планів метрологічного забезпечення виробництва.

Аналіз і вивчення вітчизняного і закордонного досвіду метрологічного забезпечення виробництва.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу головного метролога з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ головного метролога взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними і виробничими підрозділами

- заявок на вимірювальні засоби;

- звітів про використання вимірювальних засобів у виробництві;

- ...

- вказівок щодо експлуатації вимірювальних засобів у виробництві;

- консультацій із застосування вимірювальних засобів у виробництві;

- ...

5.2

З відділом охорони праці

- інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства;

- висновків стосовно  технології експлуатації засобів вимірювання з огляду на виконання правил техніки безпеки;

- ...

- інформації про дотримання трудового законодавства;

- заявок на висновки щодо технології експлуатації засобів вимірювання на предмет виконання правил техніки безпеки;

- ...

5.3

З відділом патентної і раціоналізаторської роботи

- заявок на експертну оцінку раціоналізаторських пропозицій і винаходів в області метрології;

- планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів у виробництво;

- ...

- метрологічних висновків за заявками раціоналізаторів і винахідників;

- допомоги в рішенні метрологічних питань;

- ...

5.4

З відділом технічної інформації

- технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- заявок на копії технічної документації відділу;

- ...

- копій технічної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання та розсилання технічної документації;

- заявок на технічну літературу;

- ...

  1. Права відділу головного метролога

6.1. Відділ головного метролога має право:

6.1.1. Брати участь у плануванні діяльності підприємства.

6.1.2. Приймати рішення про внесення змін у технологію вимірів.

6.1.3. Вимагати від керівників усіх виробничих підрозділів підприємства:

- виконання запропонованих норм експлуатації засобів вимірювання;

- вчасного надання відомостей про порушення технології вимірювань;

- будь-якої іншої інформації, необхідної для діяльності відділу;

6.1.4. Забороняти використання несправного вимірювального інструмента.

6.1.5. Доручати окремим структурним підрозділам підприємства проведення певні вимірювальні роботи.

6.2. Головний метролог також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, і залучення до дисциплінарної відповідальності працівників, які не дотримуються трудової і виробничої дисципліни.

  1. Відповідальність відділу головного метролога

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділу несе головний метролог.

7.2. На головного метролога покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Порушення діючого законодавства у процесі управління відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання недостовірної інформації про діяльність відділу.

7.2.3. Невчасного, а також неякісного виконання доручень керівництва.

7.3. Відповідальність інших працівників відділу головного метролога встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі головного метролога керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера по персоналі, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту