Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про бюро роботи з угодами та претензіями

Положення про бюро роботи з угодами та претензіями

 1. Загальні положення бюро роботи з угодами і претензіями

.1.    Бюро роботи з угодами і претензіями є структурним підрозділом відділу матеріально-технічного постачання.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику відділу матеріально-технічного постачання.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Бюро роботи з угодами і претензіями очолює начальник, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням начальника відділу матеріально-технічного постачання.

2.4.2.      Начальник бюро роботи з угодами і претензіями має ______ заступника (ів).

1.4.2.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником бюро роботи з угодами і претензіями.

1.4.3.      Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі бюро роботи з угодами і претензіями, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника бюро роботи з угодами і претензіями.

 1. Структура бюро роботи з угодами і претензіями

2.1. Склад і штатну кількість бюро роботи з угодами і претензіями затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу матеріально-технічного постачання і начальника бюро роботи з угодами і претензіями і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Начальник бюро роботи з угодами і претензіями розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції бюро роботи з угодами і претензіями

Задача

Функції

3.1

Вчасна підготовка угод і висновків з них

Визначення форм договірних взаємин (господарських зв'язків) з обліком виробничих і фінансових планів та інших факторів.

Підготовка проектів угод, а також узгодження умов проектів угод, розроблених контрагентами.

Перевірка документації, представленої контрагентами, і підготовка висновків про її якість.

Складання протоколів суперечок у випадку, якщо в бюро чи в юридичному відділі підприємства виникли заперечення стосовно окремих умов договорів.

Розгляд протоколів суперечок, спрямованих контрагентами.

Прийом представників контрагентів з питань висновку договорів.

Розгляд пропозицій контрагентів щодо зміни і доповнення укладених угод.

Підготовка проектів змін і доповнень до укладених угод, направлення їх контрагентам.

Вживання заходів з доорбітражного (несудового) врегулювання суперечок у випадку повної чи часткової незгоди підприємства з пропозиціями контрагентів щодо зміни умов угод.

Передача проектів угод для візування керівникам структурних підрозділів, з якими ці проекти мають бути узгоджені, а також до юридичного відділу для правової експертизи і візування.

Висновок попередніх і остаточних договорів.

Контроль за виконанням підрозділом умов угод (вчасне постачання чи вибірка; вчасні розрахунки за угодами; постачання якісної продукції; ін.).

Контроль за виконанням контрагентами умов угод (вчасне постачання чи вибірка; вчасні розрахунки  за угодами; постачання якісної сировини і матеріалів; ін.).

Збір і систематизація відомостей про контрагентів:

- організаційно-правових форм;

- адрес для листування;

- відвантажувальних і платіжних реквізитів;

- номерів телефонів, факсів;

- прізвищ, імен і по батькові керівників і провідних спеціалістів;

- фінансового стану;

- обсягів і предметів угод;

- обсягів виробництва (споживання);

- ступеня обов'язковості і сумлінності виконання зобов'язань згідно з угодами;

Аналіз практики висновків і виконання господарських угод за попередні роки за наступними напрямками:

- визначення відповідності умов угод  як інтересам підприємства, так і його контрагентів;

- визначення умов, які слід уточнити чи змінити;

- визначення необхідності внесення до угод умов, зумовлених змінами законодавства, економічної і правової ситуації в галузі і на товарних ринках (додаткових санкцій, технічних застережень, ін.).

3.2

Розгляд претензій, що надходять на підприємство і підготовка відповідей.

Контроль за виконанням контрагентами своїх зобов'язань за укладеними договорами.

Підготовка проектів претензій і матеріалів до них у кількості екземплярів, необхідній для передачі їх контрагентам-порушникам, залишення в справі і передачі в арбітраж.

Передача проектів претензій для візування зацікавленим структурним підрозділам і до юридичного відділу для правової експертизи.

Направлення претензій контрагентам.

Розгляд претензій, отриманих від контрагентів, щодо порушення підприємством своїх договірних зобов'язань.

Підготовка матеріалів для відповідей на претензії (про задоволення; про часткове задоволення; про відмову в задоволенні) і направлення їх у юридичний відділ для узгодження і правової експертизи.

Забезпечення виконання вимог контрагентів, викладених у претензіях (при задоволенні чи частковому задоволенні).

Контроль за виконанням претензій, пред'явлених контрагентами, складання звітності і передача її до юридичного відділу для постановки на контроль і вживання наступних заходів позовного характеру.

Облік претензій і пов'язаних з ними документів за єдиною затвердженою на підприємстві формою (журнальною; іншою).

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія бюро роботи з угодами і претензіями з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав бюро роботи з угодами і претензіями взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

з юридичним відділом

висновків правової експертизи стосовно проектів договорів;

- узгоджених відповідей на претензії, пред'явлені контрагентами;

- рекомендацій з ведення переговорів з окремими контрагентами;

- узгоджених проектів договорів;

- запитів на одержання роз'яснень і консультацій бюро щодо висунутих підприємству претензій, позовів;

- роз'яснень змін і доповнень цивільного законодавства

проектів договорів для правової експертизи, узгодження і візування;

- пояснень щодо претензій, пред'явлених контрагентами (чи обґрунтовані претензії контрагентів, чому не виконані договірні зобов'язання, ін.);

- проектів претензій до контрагентів щодо невиконання ними своїх договірних зобов'язань;

- звітів про задоволення претензій, пред'явлених контрагентами;

5.2

З іншими підрозділами

Схеми взаємодії розробляються начальником відділу

Схеми взаємодії розробляються начальником відділу

 1. Права

Бюро роботи з угодами і претензіями має право:

6.1. Запитувати й одержувати від підрозділів відділу відомості, довідкові й інші матеріали, необхідні для здійснення діяльності бюро.

6.2. Скликати наради у відділі з питань, що входять у компетенцію бюро.

6.3. Представляти відділ і підприємство у взаєминах з контрагентами в межах компетенції, визначеної дійсним положенням.

6.4. Давати структурним підрозділам і окремим фахівцям обов'язкові для виконання вказівки з питань, що входять у компетенцію бюро.

6.5. Уживати заходів при виявленні порушень у роботі структурних підрозділів підприємства і доповідати про ці порушення начальнику відділу для вживання відповідних заходів.

 1. Відповідальність

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій бюро несе начальник бюро.

7.2. На начальника бюро покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Невідповідності законодавству документів, що підписуються.

7.2.2. Складання, затвердження і надання недостовірної звітності.

7.2.3. Невчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.

7.2.4. Допущення використання інформації співробітниками бюро в неслужбових цілях.

7.2.5. Недотримання трудового розпорядку співробітниками бюро.

7.3. Відповідальність співробітників бюро роботи з угодами і претензіями встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі начальника бюро роботи з угодами і претензіями керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним  директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера по персоналі, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00