Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про бюро нормування праці

Положення про бюро нормування праці

 1. Загальні положення бюро нормування праці

1.1.            Громадські бюро нормування праці є формою залучення трудящих до участі у виявленні невикористаних резервів і можливості підвищення продуктивності праці. Бюро створюються на ділянках і в цехах підприємства.

1.2.            Склад громадського бюро нормування праці обирається відкритим голосуванням на загальному дільничному, цеховому зборах трудового колективу.

1.3.            Суспільні бюро нормування праці працюють під керівництвом цехових комітетів профспілки. Методологічне керівництво і координація діяльності цехових бюро здійснюється громадською економічною радою.

1.4.            Керівництво підрозділом:

1.4.1. Оперативне керівництво діяльністю бюро здійснюють голова і секретар, обрані зі складу членів бюро.

1.4.2. Бюро погоджують свою роботу з відділом організації праці й заробітної платні та його службами і працюють у контакті з комісіями комітетів профспілки з виробничо-масової роботи, заробітної платні і нормування праці, постійно діючою виробничою нарадою.

1.4.3 Бюро працюють за планами, узгодженими з громадською економічною радою і затвердженими цеховими комітетами профспілки.

 1. Структура бюро нормування праці

2.1. Склад і штатну кількість бюро нормування праці затверджує директор підприємства виходячи з умов та особливостей діяльності підприємства за наданням голови і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу бюро входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

 1. Задачі і функції бюро нормування праці

Задача

Функції

3.1

Надання допомоги цеховому комітету профспілки і цехової адміністрації у вдосконаленні нормування праці і заробітної платні.

Участь: у перевірці нормативів праці, які застосовуються на підприємстві, режимів роботи устаткування, стану паспортизації устаткування, вчасного внесення змін у паспорти щодо здійснення модернізації устаткування та їхньої  відповідності  експлуатаційним характеристикам устаткування, відповідності організаційних і технічних умов, передбачених нормативами і технічно обґрунтованих нормами; у виявленні втрат робочого часу і причин, що їх зумовлюють, застарілих і помилкових норм, що гальмують ріст продуктивності праці; у вивченні причин невиконання норм виробітку окремими робітниками, правильності розміщення робочої сили відповідно до потреб виробництва і кваліфікації; у виявленні надмірностей робочої сили й адміністративно-управлінського персоналу, недоліків в організації робочих місць, у забезпеченні їх заготівлями, матеріалами, інструментами тощо; у виявленні ефективності застосовуваних систем оплати праці; у вивченні передових прийомів і форм організації праці; у віднайдені  резервів виробництва, що сприяють підвищенню продуктивності праці.

Розробка рекомендацій з використання виявлених резервів підвищення продуктивності праці й участь у впровадженні цих рекомендацій (щодо покращення організації праці, перегляду застарілих і занижених норм, впровадження технічно обґрунтованих норм, удосконалення оплати праці тощо).

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про цех, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія бюро нормування праці з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав бюро нормування праці взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними та виробничими підрозділами

норм витрат часу на виготовлення продукції; пропозицій щодо змін норм виробітку; звітів про виконання норм працівниками; пропозицій щодо найбільш раціонального розміщення робітників на виробництві і технічного обслуговування; матеріалів, необхідних для організації нормування праці; звітів про використання робочого часу, завантаженості працівників;

Технічними і виробничими підрозділами з питань:

- одержання: норм витрат часу на виготовлення продукції; пропозицій щодо змін норм виробітку; звітів про виконання норм працівниками; пропозицій щодо найбільш раціонального розміщення робітників на виробництві і технічного обслуговування; матеріалів, необхідних для організації нормування праці; звітів про використання робочого часу, завантаженості працівників;

5.2

З відділом маркетингу

пропозицій щодо зміни організаційно-управлінської структури підприємства для закріплення у штатних розкладах і положеннях про структурні підрозділи підприємства; інформації про кількісну і якісну потребу підприємства в персоналі;

штатних розкладів і положень про структурні підрозділи підприємства для узгодження з маркетинговими планами; положень про персонал, про преміювання;

5.3

З планово-економічним відділом

планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг); рекомендацій і вказівок щодо зниження трудомісткості продукції; звітів про виконання планів праці виробничих підрозділів;

розрахунків витрат праці на одиницю продукції; планів праці структурних підрозділів підприємства і системи трудових показників; переліку заходів щодо підвищення продуктивності праці і якості виконання робіт, поліпшення використання робочого часу;

 1. Права

Бюро нормування праці має право:

6.1. Брати участь в аналізах виробничо-господарської діяльності цехів, що проводяться  економічною службою

6.2. Вести облік виконаних робіт і розроблених рекомендацій, здійснювати контроль за їх реалізацією адміністрацією цехів.

6.3. Виступати на загальних зборах (конференціях) трудового колективу, засіданнях постійно діючих виробничих нарад і цехових комітетів профспілок з питань, що стосуються компетенції бюро.

 1. Відповідальність

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання бюро функцій, передбачених дійсним положенням, несе голова.

7.2. На голову  покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності бюро щодо виконання задач і функцій, покладених на бюро.

7.2.2. Організацію в бюро оперативної і якісної роботи відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками бюро трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереження майна і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників бюро.

7.3. Відповідальність співробітників бюро встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у бюро нормування праці керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки представлено в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором та ін.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00