Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про бюро електроніки

Положення про бюро електроніки

  1. 1. Загальні положення бюро електроніки

1.1. Бюро електроніки є структурним підрозділом підприємства.

1.2. Бюро створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Бюро підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво бюро електроніки:

1.4.1. Бюро електроніки очолюється начальником бюро, призначуваним на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2 Начальник бюро електроніки має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником бюро електроніки.

1.4.4. Заступник(и) та керівники структурних підрозділів у складі бюро електроніки, інші працівники бюро призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника бюро електроніки.

  1. 2. Структура бюро електроніки

2.1. Склад і штатну кількість бюро електроніки затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу бюро входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Розподіл обов'язків між співробітниками бюро електроніки здійснюється начальником бюро.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення нестачі електронної апаратури та устаткування на підприємстві.

Розробка перспективних і поточних планів, графіків технічного обслуговування і ремонту устаткування.

Розробка і проведення заходів щодо поліпшення експлуатації електронного устаткування.

Підвищення ефективності використання електронної техніки.

Підготовка електронно-обчислювальних машин до роботи.

Технічний огляд окремих пристроїв і вузлів електронного устаткування.

Контроль параметрів надійності електронних елементів устаткування.

Проведення тестових перевірок устаткування з метою своєчасного виявлення несправностей і їхнього усунення.

Налагодження елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури й окремих пристроїв і вузлів.

Організація технічного обслуговування електронної техніки.

Забезпечення працездатного стану устаткування.

Раціоналізація використання електронного устаткування.

Проведення профілактичного і поточного ремонту.

Організація заходів для вчасного і якісного виконання ремонтних робіт відповідно до затвердженої документації.

Контроль за проведенням ремонту й випробуваннями електронного устаткування, за дотриманням інструкцій з експлуатації, технічним доглядом за ним.

Аналіз і вивчення можливості підключення додаткових зовнішніх приладів до електронно-обчислювальних машин з метою розширення їхніх технічних можливостей, створення обчислювальних комплексів.

3.2

Забезпечення правильної технічної експлуатації, безперебійної роботи електронного устаткування.

Проведення профілактичних оглядів і поточного ремонту.

Організація капітального ремонту електронного устаткування сторонніх організацій.

Облік і аналіз показників використання електронного устаткування.

Вивчення режимів роботи й умов експлуатації електронного устаткування.

Розробка нормативних матеріалів з експлуатації та технічного обслуговування електронного устаткування.

Складання заявок на електронне устаткування і запасні частини до нього, технічної документації на ремонт.

Контроль за вчасним забезпеченням електронної техніки запасними частинами і матеріалами.

Збереження радіоелектронної апаратури.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія бюро електроніки з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, бюро електроніки взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними і виробничими підрозділами

- заявок на електронне устаткування;

- заявок на ремонт електронного устаткування;

- електронного устаткування;

- ремонту устаткування;

- інформації про наявність електронного устаткування;

5.2

З відділом охорони праці

- інформації про нормативи і стандарти законодавства про охорону праці;

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

5.3

З відділом технічної інформації

- технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- заявок на копії технічної документації бюро;

- ...

- копій технічної документації бюро;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення і копіювання технічної документації;

5.4

З головною бухгалтерією

- актів на списання, продаж електронного устаткування;

- даних про виділення коштів бюро;

- аналізу темпів витрати коштів;

- ...

- переліку устаткування, що підлягає списанню;

- переліку невикористаного устаткування для продажу;

- актів ремонту устаткування;

- заявок на оплату замовленого устаткування і капітальний ремонт у сторонніх організаціях;

6. Права бюро електроніки

Бюро електроніки має право:

6.1. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів документи й інформацію, необхідні для виконання функцій бюро.

6.2. Вимагати від керівників структурних підрозділів:

6.2.1. Забезпечення виконання вказівок щодо експлуатації електронного устаткування.

6.3. Брати участь у формуванні замовлень, опрацюванню контрактів на здійснення необхідних для виконання своїх задач закупівель програмних, технічних коштів і видаткових матеріалів.

  1. Відповідальність бюро електроніки

7.1. Відповідальність за виконання функцій бюро електроніки несе начальник бюро.

7.2. На начальника бюро електроніки покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі управління бюро.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про діяльність бюро.

7.2.3. Вчасне, а також якісне виконання доручень керівництва.

7.2.4. Дотримання вимог нормативних документів, що визначають порядок технічного обслуговування і ремонту електронного устаткування.

7.3. Відповідальність працівників бюро електроніки установлюється відповідними посадовими й іншими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у бюро електроніки керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера по персоналі, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту