Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про бюро економічного аналізу

Положення про бюро економічного аналізу
 1. Загальні положення бюро економічного аналізу

.1.    Громадське бюро економічного аналізу є формою добровільної участі трудящих у керуванні виробництвом.

.2.     Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.     Бюро створюється з метою:

1.3.1. широкого залучення фахівців, службовців і передових робітників до економічної роботи;

1.3.2. розвитку творчої ініціативи трудящих, спрямованої на підвищення ефективності роботи окремих підрозділів і підприємства в цілому.

.4.     Громадські бюро економічного аналізу створюються в цехах і відділах підприємства. Брати участь у роботі бюро може кожен робітник, інженер, технік, економіст, нормувальник чи бухгалтер.

.5.    Суспільні бюро економічного аналізу працюють під керівництвом цехових комітетів профспілки.

.6.    Керівництво підрозділом:

1.6.1.      Методичне керівництво і координація діяльності бюро підрозділів здійснюються громадською економічною радою підприємства, що діє на правах економічної секції науково-технічної спілки (НТС).

1.6.2.      Оперативне керівництво діяльністю бюро здійснюють голова і секретар громадського бюро економічного аналізу, що затверджуються цеховим комітетом профспілки за узгодженням із громадською економічною радою.

1.6.3.      Бюро працюють за планами, які узгоджуються з громадською економічною радою і затверджуються цеховими комітетами профспілки. Тематика роботи визначається з урахуванням рекомендацій ради трудового колективу, економічних служб заводу, громадсько-економічної ради (економічної секції НОТ), економічних конференцій.

 1. Структура бюро економічного аналізу

2.1. Склад і штатну кількість бюро економічного аналізу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням голови і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3.                       Голова розподіляє обов'язки між співробітниками бюро.

 1. Задачі і функції бюро економічного аналізу

Задача

Функції

3.1

Надання допомоги цеховому комітету профспілки і цехової адміністрації щодо підвищення ефективності виробництва.

Виявлення внутрішніх резервів, підготовка пропозицій і рекомендацій за такими напрямками:

покращення використання матеріальних ресурсів та їхня економія;

удосконалення норм витрати матеріалів і всіх видів енергетичних ресурсів;

поліпшення використання виробничих фондів;

скорочення непродуктивних витрат;

поліпшення якості продукції;

удосконалення та організація внутрішньоцехового госпрозрахунку;

ефективне використання фондів матеріального заохочення.

Надання допомоги у використанні внутрішніх резервів, у практичній реалізації розроблених бюро рекомендацій і пропозицій щодо зниження собівартості продукції, яка випускається, збільшення прибутку і підвищення рентабельності виробництва.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія бюро економічного аналізу з іншими підрозділами

Бюро погоджують свою роботу з планово-економічною службою цеху (відділу) і працюють у контакті з комісіями комітетів профспілки з виробничо-масової роботи, заробітної платні та нормування праці, постійно діючою виробничою нарадою й іншими громадськими творчими об'єднаннями, з групами народного контролю.

 1. Права бюро економічного аналізу

Бюро економічного аналізу має право:

6.1. Брати участь у повних чи тематичних аналізах виробничо-господарської діяльності цехів (відділів), що проводяться економічною службою.

6.2. Створювати комплексні бригади з працівників різних спеціальностей відповідно до теми проведеного аналізу.

6.3. Вести облік виконаних робіт і розроблених за ними рекомендацій, здійснювати контроль їхньої реалізації адміністрацією цехів (відділів).

6.4. Виступати на загальних профспілкових зборах, засіданнях постійно діючих виробничих нарад і цехових комітетів профспілки під час обговорення, звітів керівників цехів (відділів) з доповідями з питань використання резервів підвищення ефективності виробництва.

 1. Відповідальність бюро економічного аналізу

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання бюро функцій, передбачених дійсним положенням, несе голова.

7.2. На голову  покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності бюро щодо виконання задач і функцій, покладених на бюро.

7.2.2. Організацію в бюро оперативної і якісної роботи відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками бюро трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереження майна і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників бюро.

7.3. Відповідальність співробітників бюро встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у бюро економічного аналізу керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій та ін.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки представлено у Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення,  протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова у письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором та ін.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00