Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Головний бухгалтер (характеристика)

Головний бухгалтер (характеристика)

Завдання та обов'язки:

—  забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, устано­влених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особ­ливостей діяльності підприємства і технології оброб­лення облікових даних;

—  організує контроль за відображенням на ра­хунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

—  вимагає від усіх підрозділів, служб та працівни­ків забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних доку­ментів;

—  уживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню за­писів у первинних документах і регістрах бухгалтер­ського обліку та збереженню оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну;

—  забезпечує складання на основі даних бухгал­терського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені терміни кори­стувачам;

—  здійснює заходи щодо надання повної, правди­вої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

—  бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис голов­ного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та ін­струкціями;

—  за погодженням з власником (керівником) під­приємства забезпечує перерахування податків і збо­рів, передбачених законодавством, проводить розра­хунки з іншими кредиторами відповідно до договір­них зобов'язань;

—  здійснює контроль за веденням касових опера­цій, раціональним та ефективним використанням ма­теріальних, трудових і фінансових ресурсів;

—  бере участь у проведенні інвентаризаційної ро­боти на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'я­заних з нестачею та відшкодуванням втрат від неста­чі, крадіжки та псування активів підприємства;

—  забезпечує перевірку стану бухгалтерського об­ліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах;

—  організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

• визначення облікової політики підприємства, уне­сення змін до обраної облікової політики, вибору фор­ми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

• розроблення системи і форм внутрішньогоспо­дарського (управлінського) обліку та правил документообороту, додаткової системи рахунків і регістрів ана­літичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

• визначення прав працівників на підписання пер­винних і зведених облікових документів;

• вибору оптимальної структури бухгалтерії та чи­сельності її працівників, підвищення професійного рів­ня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими мате­ріалами;

• поліпшення системи інформаційного забезпечен­ня управління та шляхів проходження обробленої ін­формації до виконавців;

• упровадження автоматизованої системи оброб­лення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи вдоскона­лення діючої;

• забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудо­вих і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

• виділення на окремий баланс філій, представ­ництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства і включення їх показників до фінансо­вої звітності підприємства;

—  керує фахівцями бухгалтерського обліку під­приємства та розподіляє між ними функціональні обов'язки;

—  знайомить цих працівників з нормативно-мето­дичними документами та інформаційними матеріала­ми, які стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві.

Повинен знати:

—  закони України, укази Президента України, по­станови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної по­даткової адміністрації України з питань правових за­сад регулювання господарської діяльності підприєм­ства, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінан­сів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливо­стей застосування положень (стандартів) бухгалтер­ського обліку;

—  основи технології виробництва продукції, поря­док оформлення операцій та організацію документообороту за розділами обліку, форми і порядок розра­хунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, правила проведення інвентариза­цій активів і зобов'язань;

—  економіку, організацію виробництва, праці та управління, податкову справу, основи цивільного пра­ва, трудове, фінансове, господарське законодавство.

Кваліфікаційні вимоги:

головний бухгалтер, начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку:

—  повна вища освіта відповідного напрямку під­готовки (магістр, спеціаліст), післядипломна освіта в га­лузі управління;

—  стаж бухгалтерської роботи за професіями ке­рівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 ро­ків, спеціаліста — не менше 3 років;

—  завідувач сектору (бюро) у відділі (управлінні) бух­галтерського обліку:

—  повна вища освіта відповідного напрямку підго­товки (магістр, спеціаліст);

—  стаж бухгалтерської роботи для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

Примітка.

Кваліфікаційна характеристика професії ке­рівника Головний бухгалтер поширюється на інші професії керівників підрозділів бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій: начальник управління, начальник від­ділу (самостійного), начальник відділу (у складі управління), начальник бюро, начальник сектору, завідувач відділу (бю­ро), завідувач сектору.

Посадові інструкції повинні враховувати конкретні особливості професійної діяльності працівників ука­заних професій.