Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

План розвитку і удосконалення цивільної оборони на підприємстві

ПЛАН

РОЗВИТКУ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ

ОБОРОНИ ТОВ ________________________

на 20___-20__ роки

Р о з д і л І.

ОСНОВНІ  ЦІЛІ  І  ЗАДАЧІ  З  РОЗВИТКУ  ТА

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОЇ

ОБОРОНИ, ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Головною метою розвитку і удосконалення системи цивільної оборони  об’єкта  є створення дійсної високо-ефективної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій на підпорядкованій території, яка спрямована на проведення профілактичних робіт, захист працівників і службовців, підготовку органів управління і сил для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та зменшенню фінансових і матеріальних витрат на ці заходи.

Головним завданням щодо розвитку і удосконалення цивільної оборони об’єкта є створення  високоефективної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території об’єкта, яка спроможна дійсно та ефективно діяти при загрозі виникнення і  виникненні надзвичайних ситуацій.

При створені системи розвитку та  удосконалення цивільної оборони  об’єк-

та господарської діяльності необхідно приділити особливу увагу на вирішенні нас-

тупних важливих проблем:

- удосконалення структури та роботи органів управління з попередження  виник-нення надзвичайних ситуацій техногенного походження на території та проведенню заходів, які спрямовані на зменшення можливих людських втрат та  матеріальної шкоди від наслідків  надзвичайних ситуацій техногенного, природного та екологічного характеру;

- підвищення системи захисту працюючого персоналу від наслідків можливих аварій, катастроф та стихійного лиха;

- організації життєзабезпечення  працюючого персоналу  в умовах надзвичайних ситуацій;

- забезпечення готовності органів управління  і сил ЦО для проведення пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт в можливих осередках ураження і районах стихійного лиха;

-  розвитку та удосконалення систем оповіщення працівників і службовців;

- організації підготовки і керівників структурних підрозділів, особового складу сил цивільної оборони та працівників об’єкта щодо дій в умовах можливих НС техногенного, природного та екологічного характеру;

Контроль за виконанням заходів щодо розвитку і удосконалення системи цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій об’єкта здійснює  НШ ЦО об’єкту через керівників структурних підрозділів, начальників відділів.

 

Розділ  ІІ.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

РОЗВИТКУ І УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЦИВІЛЬНОЇ

ОБОРОНИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ НС

№№

пп.

Найменування основних заходів

ЦО та з НС

Обєм витрат

(тис. грн.)

У тому числі по рокам:

20__

20__

20__

1.

Удосконалення  роботи органів управлін-

ня цивільної оборони та з надзвичайних

ситуацій  об’єкта

2.

Захист працюючого персоналу від мож-

ливих наслідків надзвичайних  ситуацій техногенного, природного та екологічно-

го характеру.

3.

Організація  життєзабезпечення  праців-

ників суб’єкта господарської діяльності

в умовах виникнення  надзвичайних си-

туацій.

4.

Забезпечення готовності сил ЦО для про-

ведення рятувальних та інших невідклад-

них робіт в можливих осередках уражен-

ня внаслідок аварій і катастроф та в райо-

нах стихійного лиха.

5.

Удосконалення систем органів  управлін-

ня і сил ЦО, оповіщення та зв’язку на ви-

падок виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного, природного та екологічного характеру.

6.

Удосконалення роботи органів управлін-

ня з підготовки об’єкту  до  сталого функціо-

нування в умовах надзвичайних ситуацій

техногенного, природного та  екологічно-

го характеру.

7.

Організація підготовки і перепідготовки

керівного складу об’єкта  до дій в умовах можливих надзвичайних  ситуацій  техногенного,  природного та екологічного характеру.

8.

Удосконалення навчальної матеріальної

бази цивільної оборони  об’єкта

Розділ  ІІІ.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ І УДОСКОНАЛЕННЯ

СИСТЕМ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА  ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

(Тисяч грн.)

№№

пп.

Найменування основних заходів

ЦО та з НС

Обєм

витрат

Термін

виконання

Виконавці

1.

Удосконалення роботи органів управління

ЦО об’єкта з попередження виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного, при-родного та екологічного характеру:

1.Створення автоматизованої системи управ-ління  ЦО  і  банка даних з питань надзвичай-них ситуацій.

2. Розробка  науково-обгрунтованих  прогнозів можливого впливу надзвичайних ситуацій

на господарську  та  іншу діяльність об’єкта внаслідок:

- аварій на АЕС;

- аварій на ГЕС;

- аварій з викидом  сильнодіючих отруйних речовин на об’єктах і транспорті,  що перевозить СДОР;

- виникнення пожеж і вибухів;

- інших надзвичайних ситуацій.

3.Розробка і здійснення інженерно-технічних заходів щодо захисту (на випадок виникнення надзвичайних ситуацій) виробництва, зберіганню і транспортуванню продукції.

4.Створення, розвиток та удосконалення локальних систем  виявлення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об’єкті.

5.Створення, розвиток та удосконалення локальної системи  оповіщення  працівників, службовців та населення, про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті.

№№

пп.

Найменування основних заходів

ЦО та з НС

Об’єм

витрат

Термін

виконання

Виконавці

2.

Захист працівників, службовців та населен-

ня, що потрапляють у можливі осередки ураження в районі аварії.

2.1. Інженерний захист

а) поточний ремонт сховищ і  ПРУ.

2.2. Радіаційний і хімічний захист:

а) поточний  ремонт  складів та інших  приміщень,  які  використовуються  для зберігання  засобів індивідуального захисту та майна сил цивільної оборони;

б) поповнення запасів засобів індивідуального  захисту,  заміна  застарілих ЗІЗ та у яких промайнув термін зберігання;

в) придбання перспективних  приборів  радіаційної і хімічної розвідки та  дозиметричного контролю.

2. 3.  Медичний захист:

а) обновлення  медичних  засобів  захисту  і спеціального майна:

- аптечок;

- йодистих препаратів;

б) придбання медичного обладнання  для сил цивільної оборони.

2.4. Евакуаційні заходи:

а) створення евакоорганів об’єкта з     визначенням потрібної чисельності  і складу;

б) підготовка автотранспорту для проведення евакозаходів;

в) підготовка місць для  розміщення евакуйованих у випадках виникнення НС.

№№

пп.

Найменування основних заходів

ЦО та з НС

Об’єм

витрат

Термін

виконання

Виконавці

3.

Організація  життєзабезпечення  працюючого  персоналу  об’єкта і населення, у разі виникнення  надзвичайних ситуацій:

3.1.Створення матеріального, продовольчого і фінансового резерву  для  життєзабезпечення  працюючого  персоналу  об’єкта на випадок  виникнення надзвичайних ситуацій.

3.2. Створення  резерву  аварійних джерел для  систем життєзабезпечення  об’єкта.

3.3.Підготовка систем  життєзабезпечення  об’єкта для  сталого функціонування  в  умовах  надзвичайних  ситуацій.

4.

Забезпечення готовності сил ЦО  для  дій в умовах надзвичайних  ситуацій  техноген-ного,  природного  та  екологічного  характеру:

4.1.Створення і підтримка в готовності до дій  в умовах надзвичайних ситуацій сил ЦО.

4.2.Організація всіх видів забезпечення діяльності сил ЦО.

4.3. Створення  резерву  витратних ресурсів матеріального забезпечення сил ЦО.

5.

Удосконалення системи управління, оповіщення і звязку цивільної оборони об’єкта:

5.1. Удосконалення і розвиток пункта управління:

а) поточний ремонт запасних пунктів управління.

5.2. Оснащення пункту управління сучасними засобами зв’язку і оповіщення працюючого персоналу  об’єкта, організація їх експлуатації:

а) придбання засобів зв’язку;

б) придбання засобів оповіщення;

в) створення рухомого пункту управління;

г) організація та проведення поточного ремонту засобів зв’язку та оповіщення працюючого персоналу суб’єкта господарської діяльності.

№№

пп.

Найменування основних заходів

ЦО та з НС

Об’єм

витрат

Термін

виконання

Виконавці

6.

Удосконалення  роботи  органів управлін-ня з підготовки об’єкта до сталого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій:

6.1. Підвищення захисних характеристик будинків і споруд при проведенні капітального ремонту будинків і споруд.

6.2. Резервування систем енергозабезпечення об’єкта.

6.3. Створення  резерву  матеріально-технічних засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

7.

Організація  підготовки  і  перепідготовки керівного  складу  об’єкта до дій в умовах можливих  надзвичайних ситуацій:

7.1. Планова підготовка керівного складу органів управління по ЦО:

а) на центральних державних курсах цивільної оборони і промислової безпеки;

б) на обласних курсах ЦО.

7.2. Планова підготовка і перепідготовка  ке-рівного складу ЦО на курсах ЦО

7.3. Інші  планові  заходи з підготовки  керівників  та  спеціалістів  при  проведенню навчань і перевірок з питань цивільної оборони.

8.

Удосконалення  навчальної  матеріальної бази ЦО і проведення пропаганди з питань ЦО та з НС:

8.1. обладнання навчального класу по ЦО.

8.2. Придбання спеціальної навчально-методичної літератури;

8.3 обладнання куточків з цивільної оборони.

Розділ   ІV.

ДОВІДКОВІ ДАНІ ПРО СТАН І ЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ

ВИКОНАННЯ  ОСНОВНИХ  ЗАХОДІВ  ЦИВІЛЬНОЇ

ОБОРОНИ ОБ’ЄКТА

пп.

Найменування показників про стан і забезпеченість ЦО

Всього

Наявність

Забезпечено %

Не вистачає

Включено в план

1.

Розрахунок  укриття  працівників і служ-бовців суб’єкта господарської діяльності  в захисних спорудах:

1.1. Підлягає укриттю в захисних спорудах по об’єкту, всього (чол.),  у тому числі:

-  в сховищах усіх класів;

- в протирадіаційних укриттях.

1.2. Підлягає укриттю найбільша працююча зміна, всього (чол.), у тому числі:

- в сховищах усіх класів;

- в протирадіаційних укриттях.

2.

Забезпеченість  робітників  і  службовців засобами індивідуального захисту та при-борами розвідки:

2.1. Потрібно засобів індивідуального захисту по об’єкту,  всього (один.):

- протигазів промислових;

- протигазів цивільних;

- захисних костюмів;

- аптечок АІ-2.

2.2. Потрібно приборів розвідки і дозиметричного контролю (один.):

-  приборів хімічної розвідки;

-  приборів радіаційної розвідки;

- приборів  дозиметричного контролю.

3.

Системи управління, оповіщення і звязку обєкта:

3.1. Локальних  систем  оповіщення об’єкта, всього

№№

пп.

Найменування показників про стан і забезпеченість ЦО

Всього

Наявність

Забезпечено %

Не вистачає

Включено в план

4.

Забезпеченість формувань цивільної оборони матеріально-технічними засобами:

- засобами індивідуального захисту один.);

- спеціальною технікою (один.);

- засобами зв’язку (один.);

- засобами малої механізації робіт (один.).

5.

Стан і забезпеченість навчально-матеріальної бази ЦО:

- навчальних класів (один.);

- куточків ЦО та з НС (один.);

- спеціальною літературою (один).

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ЦО З ЕКОНОМІЧНИХ

ПИТАНЬ

__________________________ (_______________________)

ГОЛОВНИЙ  БУХГАЛТЕР

__________________________ (_______________________)

НАЧАЛЬНИК  ШТАБУ  ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

__________________________(________________________)