Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці по організації і проведенню вогневих робіт на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

Приватне підприємство

«______________»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ПП «____________»

№ __ від «__» ______201_ р.


Інструкція з охорони праці  №  ____

по організації і проведенню вогневих робіт на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (АГНКС)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці містить основні вимоги до організації безпечного проведення підготовчих, власне вогневих і завершальних робіт в загальному обсязі ремонтних робіт на діючій АГНКС і таких, що вводяться в експлуатацію (при очищенні порожнин, випробуваннях та інших пусконаладжувальних роботах з використанням природного газу) газовому обладнанні (посудинах, що працюють під тиском, арматурі і трубопроводах обов’язки, внутрішньомайданчикових газопроводах) АГНКС. Організаційно і технологічно вказані роботи можуть виконуватися різним складом виконавців.

1.2. Інструкція є обов’язковим документом для всіх діючих АГНКС (незалежно від форм власності і відомчої належності), що безпосередньо здійснюють заправку газобалонних установок транспортних засобів.

1.3. На виконання окремих етапів ремонтної роботи і операцій можуть бути залучені підрозділи, бригади, окремі спеціалісти сторонніх організацій, технічні засоби з обслуговуючим їх персоналом, що пройшли спеціальну підготовку, здали екзамени і одержали посвідчення.

1.4. В цьому випадку видається двосторонній наказ про формування тимчасової бригади з вказівкою в ньому:

- прізвища і кваліфікації осіб, що передаються в тимчасове використання;

- представника експлуатуючої організації, який призначений керівником ремонтної або монтажної роботи;

- переліку технічних засобів, що передаються в тимчасове використання.

Безпосередніми виконавцями вогневих робіт можуть бути працівники, які досягли 18 років мають необхідну кваліфікацію, навчені безпечним методам і способам виконання роботи, мають навички застосування відповідних ЗІЗ, засобів колективного захисту, а також надання долікарняної допомоги, пройшли перевірку знань на допуск до самостійної роботи в установленому порядку та одержали посвідчення.

1.5. Забороняється брати участь і допускати до самостійного виконання цих робіт стажерів, учнів і практикантів.

1.6. Вогневі роботи поділяються на планові, що виконуються за нарядом- допуском (дозволом) і планом організації роботи. В службі АГНКС розробляється перелік вогневих робіт з переліком посадових осіб, які допущені до керівництва цієї роботи.

1.7. Перелік вогневих робіт слід переглядати раз на три роки, а також після реконструкції об’єктів, зміни технології або оновлення обладнання, за приписом органів державного нагляду і вищих контрольних організацій.

1.8. При виникненні необхідності виконання роботи, яка не ввійшла в перелік, її необхідно включити в цей перелік до початку проведення робіт.

1.9. Наряд-допуск на проведення вогневих робіт підписується начальником станції на обладнанні і комунікаціях якого вона має бути проведена. Наряд-допуск затверджується директором підприємства.

1.10. Той хто підписав наряд-допуск несе відповідальність за вірність і повноту розроблених заходів з безпечного проведення робіт, що вказані в наряді допуску.

1.11. Особа, яка затвердила наряд – допуск несе відповідальність за достатню кваліфікацію виконавців, які включені до складу бригади.

1.12. Наряд-допуск оформляється в двох екземплярах. Один екземпляр наряду-допуску передається відповідальному за підготовку до вогневих робіт, інший зберігається у особи, яка затвердила наряд-допуск.

1.13. Після виконання підготовчої роботи обидва екземпляри наряд-допуск підписуються відповідальним за підготовку вогневих робіт, відповідальним за проведення вогневої роботи, які підтверджують повноту і якість підготовчої роботи, заходів, що забезпечують безпеку, а також технічну і технологічну можливість проведення вогневої роботи, після чого один з екземплярів наряду-допуску передається особі, відповідальній за проведення вогневої роботи.

1.14. По завершенні ремонтної роботи її виконання і приймання підтверджуються підписами в наряді-допуску відповідальних за підготовку і проведення вогневих робіт, на обладнанні і комунікаціях якого вони проводились.

1.15. Один екземпляр оформленого наряду-допуску після закінчення робіт зберігається у особи, яка затвердила наряд-допуск, інший – у відповідального за проведення ремонтної роботи не меньше трьох місяців.

1.16. Записи в обох екземплярах повинні бути ідентичні і чіткі. Забороняється заповнення наряду-допуску олівцем, виправлення у тексті і підписи відповідальних осіб під копірку.

1.17. Наряд-допуск видається на строк необхідний для виконання заданого обсягу робіт на одну бригаду, на один вид і місце роботи і дійсний на протязі вказаного в ньому часу.

1.18. Якщо робота не закінчена у визначений час, наряд-допуск може  бути продовжений відповідальним за проведення ремонтної роботи за узгодженням з особою, яка його затвердила на строк необхідний для завершення роботи, при необхідності з відповідною корекцією характеру і складу бригади.

1.19. План організації роботи складається в довільній формі, але обов’язково повинен містити:

- найменування об’єкту, місце проведення робіт, дати, час їх початку і закінчення;

- короткі технічні і конструктивні вимоги до ремонтних елементів газового об’єкту;

- вказівка про матеріальне забезпечення робіт;

- розміщення обладнання, механізмів, засобів зв’язку, охоронних постів, пунктів відпочинку і приймання їжі, а також список складу персоналу, який бере участь у роботі, з вказівок прізвищ і посад осіб, відповідальних за проведення робіт;

- порядок і послідовність здійснюваних переключень (відключений, включений) ділянок трубопроводів, технологічного обладнання, засобів електричного захисту та інших;

- докладну схему вузла, що підлягає ремонту;

- поопераційний розклад ремонтних робіт і випробувань відремонтованих вузлів.

1.20. План організації робіт і наряди-допуски. Що видані на проведення вогневих робіт реєструються в спеціальному журналі.

1.21. Відповідальний за безпечне проведення вогневих робіт особисто керує її проведенням. Він несе відповідальність за загальну безпеку і дисципліну, якість і оперативність проведення роботи у відповідності з нарядом, допуском і планом організації робіт, а також цією інструкцією.

1.22. Перед початком вогневої роботи відповідальний за її безпечне проведення зобов’язаний:

- проінструктувати учасників роботи під особистий підпис про порядок, спосіб, специфіку її виконання, а також про конкретні заходи безпеки з оформленням його в наряді-допуску;

- перевірити наявність необхідних матеріалів, пристосувань, засобів захисту, протипожежних і рятівних засобів;

- перевірити працездатність всіх машин і механізмів;

- перевірити працездатність запірної арматури;

- перевірити наявність зв’язку з постами і диспетчерською службою;

- забезпечити контроль повітряного середовища в зоні вогневих робіт.

1.23. Керівник ремонтної роботи несе відповідальність за організацію забезпечення її необхідним обладнанням, механізмами, інструментами, пристосуваннями, КВП і А, матеріалами, двостороннім телефонним або радіозв’язком, ЗІЗ і засобами колективного захисту, противопожежними і рятівними засобами, знаками безпеки і плакатами, а також засобами надання долікарняної допомоги.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком робіт по безпечному веденню вогневих робіт на об’єктах АГНКС необхідно провести підготовку об’єкту до їх виконання.

2.2. Підготовка газового об’єкта до вогневої роботи здійснюється експлуатаційним персоналом АГНКС у відповідності з нарядом-допуском і планом організації робіт.

2.3. До початку робіт повинна бути вивчена документація, яка характеризує технічний стан і надійність технологічного обладнання і газопроводів з метою виявлення витоків вибухонебезпечних речовин, ЛЗР, що за своєю інтенсивністю і розташуванням можуть утворити небезпеку при виконанні указаних вогневих робіт.

2.4. При виявленні витоків газу в межах небезпечної зони несправні газопроводи в залежності від інтенсивності витікання газу повинні бути звільнені від нього повністю або знижити тиск в них не менше ніж на 30% від максимального робочого тиску.

2.5. Зона вогневої роботи повинна бути підготовлена для безпечного і зручного її виконання; створені підходи і під’їзди до місця роботи, прибрати предмети, що заважають, вибухонебезпечні і шкідливі речовини.

2.6. На місці вогневих робіт повинні бути вжиті заходи щодо недопущення розлиття іскор.

2.7. Для недопущення проникнення в зону вогневої роботи сторонніх осіб, транспортних засобів – виставляються: огорожі та попереджуючи плакати.

2.8. Місце проведення вогневої роботи повинно бути надійно відключене від джерел можливого надходження вибухонебезпечних речовин, а газове обладнання дільниці газопроводів, які підлягають ремонту, звільнене від заповнюючого середовища до тиску, що забезпечує безпечне проведення робіт (100-500 Па).

2.9. Повинні бути вжиті заходи, що виключають помилкове або довільне переставлення запірної арматури, що відключає місце проведення роботи.

2.10. Для цього необхідно встановити чергування проінструктованого персоналу, який контролює стан і при необхідності управляє запірною арматурою.

2.11. На місці вогневої роботи повинні бути штатні засоби пожежогасіння передбачені табелем оснащення ремонтної служби, а також планом організації робіт.

2.12. Підготовка газового обладнання:

- газове обладнання (посудини, що працюють під тиском, арматура та трубопроводи), яке підлягає ремонту, повинно бути відключене від всіх трубопроводів, які з’єднують його з джерелом тиску.

2.13. Посудини та ємності повинні бути відключені заглушками у відповідності з вимогами «Правил влаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

2.14. Допускається відключення газового обладнання двома послідовно установленими запірними пристроями з дренажем між ними.

2.15. Після звільнення від робочого середовища посудини та трубопроводи необхідно пропарити і продути стиснутим повітрям, азотом, іншим інертним газом.

2.16. Посудини нагріті в процесі експлуатації або підготовки, до вогневої роботи, перед допуском в них людей повинні бути охолоджені до температури, що не перевищує 300С.

2.17. Після підготовки посудини до вогневої роботи необхідно провести аналіз повітря всередині неї на вміст шкідливих та вибухонебезпечних речовин.

3.  Вимоги безпеки при проведенні вогневих робіт

3.1.  Вогневу роботу дозволяється починати після виконання в повному обсязі підготовчих робіт.

3.2. Виконавці вогневої роботи повинні стати до неї за вказівкою її керівника, котрий віддає розпорядження про початок та порядок проведення вогневої роботи.

3.3. Число учасників вогневої роботи, що знаходиться в небезпечній зоні, повинно бути мінімальним.

3.4. У виняткових випадках відповідальний за проведення вогневих робіт може змінити склад бригади, при цьому нових учасників необхідно включити додатково в наряд-допуск.

3.5. Входити та заїжджати в небезпечну зону можна тільки з дозволу керівника вогневої роботи. Робітники повинні надівати відповідні ЗІЗ та ЗІЗОД за межами небезпечної зони.

3.6. При загазованості повітря робочої зони вище ГДК, а також нестачі кисню вогневу роботу необхідно виконувати у відповідних протигазах.

3.7. Роботи під час дощу, снігопаду, при сильному вітрі повинні проводитись зі спеціальним укриттям. Стравлення газу та знаходження людей біля лінійних кранів та поблизу продувальних свічок під час грози забороняється.

3.8. Керівник вогневої роботи зобов’язаний негайно припинити її у випадку невиконання (порушення) заходів безпечного ведення роботи, передбачених нарядом-допуском і виробничими інструкціями, порушення технології проведення робіт, а також створення в робочій або небезпечній зоні вибухопожежонебезпечної ситуації.

3.9. Вогневі роботи повинні проводитись, як правило, після виведення з експлуатації і підготовки обладнання, трубопроводів.

3.10. Допускається проведення вогневої роботи на окремому вузлі (посудині, арматурі, трубопроводі), а якщо це технічно можливо, то й при триваючій експлуатації об’єкта, у випадках коли зона цієї роботи не стискається з вибухонебезпечними зонами діючих вибухонебезпечних установок і вжиті вичерпні заходи щодо попередження аварійної ситуації на цих установках до попередження аварійної ситуації на цих установках.

3.11. Вогневі роботи в посудинах та колодязях.

3.11.1. Для роботи всередині посудини чи колодязя повинна бути призначена бригада у складі не менш трьох чоловік: працюючий в посудині та два дублери.

3.11.2. Перед роботою в посудині необхідно провести аналіз повітряного середовища на відповідні шкідливі речовини. Заміри проводяться газоаналізатором не менше ніж у трьох точках, починаючи зі входу.

3.11.3. Перед кожним спуском робітника в посудину керівник роботи запитує кожного про його самопочуття, перевіряє екіпіровку, уточнює перемовний код, тривалість одного робочого циклу перебування в посудині, котрий не повинен перевищувати 30 хв.

3.11.4. Вогневу роботу в приміщенні повинні проводити після відключення комунікацій, які входять (виходять) в приміщенні з допомогою арматури, зниження тиску газу в обладнанні, трубопроводах, а також виконання додаткових заходів:

- забезпечення аварійної вентиляції приміщення не менше ніж за 10 хвилин до початку і в період ведення вогневої роботи;

- контролю повітряного середовища в приміщенні газоаналізаторами.

3.11.5. Назначення чергових наглядачів за становищем зони вогневої роботи має мету подачі сигналу про негайне припинення роботи при виникненні аварійної ситуації або небезпеки, виході зі строю обладнання, апаратури, системи вентиляції, сигналізації, засобів колективного захисту, підвищення тиску, температури та інше.

4. Вимоги безпеки після закінчення вогневих роботи

По закінченні ведення вогневих робіт необхідно:

4.1. Антикорозійна ізоляція трубопроводів, що підлягала ремонту, за своїми властивостями повинна бути не гірше проектної.

4.2. Витиснути повітря з відремонтованого газопровода посудини газом тиском не менше 0,1 МПа. Витіснення вважається закінченим, якщо вміст кисню в газоповітряній суміші, що виходить не буде перевищувати 2% (за об’ємом). По закінченні витіснення повітря продувальна свіча повинна бути закрита.

4.3. По закінченні витіснення газоповітряної суміші відремонтована ділянка газопроводу випробовується максимальним робочим тиском на протязі двох годин в процесі роботи газопровода.

4.4. При ремонті обвязки обладнання на промплощадці після заповнення його газом та досягнення 50% робочого тиску герметичність обладнання трубопроводів, зварних роз’ємних та сальників контролюється візуально або за допомогою приладів. При відсутності витікань тиск необхідно підвищити до робочого. Повторний огляд та перевірка герметичності необхідні не менш ніж через 2 години після перебування цього обладнання під робочим тиском.

4.5. На протязі вказаного періоду персонал повинен знаходитись за межами небезпечної зони.

4.6. Якщо за будь-якими умовами не можна забезпечити виведення людей за межі небезпечної зони, то випробування обладнання необхідно гідравлічним засобом тиску, що дорівнює 1,25 від робочого.

4.7. Якщо при піднімання тиску в процесі випробування обладнання трубопроводів буде помічене витікання газу, то тиск повинен бути знижений до 100-500 Па (10-50 мм. в.ст) і вжиті необхідні заходи з безпечної ліквідації витікань.

4.8. Обладнання, посудини, що працюють під тиском, після ремонту з застосуванням зварювання повинні підлягати достроковому технічному опосвідченню в установленому порядку.

4.9. Для виключення пожежі або вибуху після закінчення вогневої роботи, провести противожежні заходи, а при необхідності залишити там спостерігача на 2 години.

4.10. Дані про проведенню вогневої роботи в 15-ти денний строк внести в виконавчу технічну документацію АГНКС і її паспорт.

5. Вимоги безпеки при проведенні вогневих робіт на станції

5.1. Аварійні вогневі роботи, що виконуються з метою локалізації та ліквідації аварій виконуються у відповідності до плану ліквідації аварії. План ліквідації аварії складається керівником робіт безпосередньо на місці без оформлення наряда-допуска.

5.2. План організації роботи (план ліквідації аварії) складається в границях або на об’єктах якої виникла аварійна ситуація.

5.3. План ліквідації аварії складається по довільній формі але обов’язково повинен включати:

- найменування об’єкту, місце проведення робіт, дати час їх початку і закінчення;

- короткі технічні конструктивні вимоги до ремонтованих (відновлювальних) елементів газового об’єкту, а також до виконання всіх видів спеціальних робіт з посиланням на СНіП, ВСН, інший нормативний документ або номер креслення;

- вказівки про матеріальне забезпечення робіт;

- розміщення обладнання, механізмів, засобів зв’язку, охоронних постів, пунктів відпочинку і приймання їжі, а також списочний склад персоналу, який бере участь у роботі, з вказівок прізвищ і посад осіб, відповідальних за проведення робіт;

- порядок і послідовність здійснюваних переключень (відключень) ділянок трубопроводів, технологічного обладнання, засобів електричного захисту та ін.;

- докладну схему вузла (ділянки газопроводу), що підлягає ремонту;

-  поопераційний розклад ремонтних робіт і випробувань відремонтованих вузлів.

5.4. В залежності від ступені складності керівником робіт по усуненню аварійної ситуації можуть бути начальник АГНКС, старший зміни.

5.5. Порядок дій при ліквідації аварії визначається поопераційними послідовно виконуваними роботами, відображеними в плані ліквідації аварії.

Розробив:

Майстер АГНКС

Узгоджено:

Інженер  з  охорони  праці