Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція чергового по транспортно-експедиційному агентству

Посадова інструкція чергового по транспортно-експедиційному агентству

Посадова інструкція чергового по транспортно-експедиційному агентству

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність чергового по транспортно-експедиційному агентству.

1.2  Черговий по транспортно-експедиційному агентству відноситься до категорії технічних виконавців..

1.3  Черговий по транспортно-експедиційному агентству призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора транспортно-експедиційного агентства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору транспортно-експедиційного агентства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до чергового по транспортно-експедиційному агентству:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази вищестоящих організацій, нормативні документи з питань організації транспортно-експедиційного обслуговування громадян;

порядок роботи агентства (філії, товарної контори);

тарифи на перевезення вантажів і прейскуранти на послуги агентства;

форми провізних документів, облікової і звітної документації по транспортно-експедиційному обслуговуванню населення і правила їх оформлення і заповнення;

порядок обліку і складання встановленої звітності;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

основи організації праці;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність чергового по транспортно-експедиційному агентству

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства; Положення про транспортно-експедиційне агентство, Посадова інструкція чергового по транспортно-експедиційному агентству, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки чергового по транспортно-експедиційному агентству

Черговий по транспортно-експедиційному агентству виконує наступні обов'язки:

4.1. Здійснює оперативне керівництво роботою агентства протягом зміни.

4.2. Забезпечує виконання замовлень по експедируванню вантажів і інших видів послуг, що надаються агентством (філією, товарною конторою).

4.3. Візує документи на відправлення вантажів у міжміському сполученні.

4.4. Контролює правильність оформлення провізних документів.

4.5. Стежить за своєчасністю повідомлення одержувачів про прибуття вантажів на їх адресу.

4.6. Перевіряє своєчасність здачі виторгу товарними касирами, а також іншими працівниками агентства і правильність складання ними звітів про виторг за зміну.

4.7. Розглядає скарги замовників і вживає заходи по їх усуненню.

 1. Права чергового по транспортно-експедиційному агентству

Черговий по транспортно-експедиційному агентству має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність чергового по транспортно-експедиційному агентству

Черговий по транспортно-експедиційному агентству несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи чергового по транспортно-експедиційному агентству

Режим роботи чергового по транспортно-експедиційному агентству визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці чергового по транспортно-експедиційному агентству визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00