Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція чергового по кімнаті відпочинку водіїв

Посадова інструкція чергового по кімнаті відпочинку водіїв

Посадова інструкція чергового по кімнаті відпочинку водіїв

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність чергового по кімнаті відпочинку водіїв.

1.2  Черговий по кімнаті відпочинку водіїв відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Черговий по кімнаті відпочинку водіїв призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням завідувача кімнатою відпочинку водіїв.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачеві кімнатою відпочинку водіїв

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору автотранспортного підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до чергового по кімнаті відпочинку водіїв:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

положення про кімнату відпочинку водіїв автомобілів;

правила внутрішнього розпорядку кімнати відпочинку водіїв;

санітарні норми і протипожежні заходи щодо стану побутових і житлових приміщень;

порядок реєстрації відпочиваючих;

порядок обліку і складання встановленої звітності;

основи організації праці;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність чергового по кімнаті відпочинку водіїв

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства; Положення про транспортний відділ, положення про кімнату відпочинку водіїв, Посадова інструкція чергового по кімнаті відпочинку водіїв, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки чергового по кімнаті відпочинку водіїв

Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів виконує наступні обов'язки:

4.1. Здійснює прийом, реєстрацію і розміщення водіїв автомобілів у кімнатах відпочинку.

4.2.  Веде журнал обліку відпочиваючих, облік вільних і зайнятих місць.

4.3. При необхідності оформляє тимчасову реєстрацію і робить розрахунок за проживання.

4.4. Контролює роботу обслуговуючого персоналу зміни.

4.4. Стежить за дотриманням правил внутрішнього розпорядку.

4.5. Підтримує зв'язок з диспетчером і вчасно оповіщає водіїв про час явки на роботу.

4.6. Забезпечує схоронність устаткування й інвентарю, визначає потреби і складає заявки на постільні приналежності й інвентар.

4.7.  Забезпечує своєчасну зміну постільних приналежностей і білизни, справну роботу різного устаткування кімнат.

4.8. Стежить за дотриманням протипожежних та санітарних правил відпочиваючими, забезпечує схоронність їх особистого майна.

 1. Права чергового по кімнаті відпочинку водіїв

Черговий по кімнаті відпочинку водіїв має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність чергового по кімнаті відпочинку водіїв

Черговий по кімнаті відпочинку водіїв несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи чергового по кімнаті відпочинку водіїв

Режим роботи чергового по кімнаті відпочинку водіїв визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці чергового по кімнаті відпочинку водіїв визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00