Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція чергового

Посадова інструкція чергового

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність чергового.

1.2  Черговий відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Черговий призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора готелю за поданням адміністратора.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

адміністратору

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору готелю

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до чергового:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Нормативні положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються роботи чергового.

Порядок проведення реєстрації, обліку і складання встановленої документації.

Законодавство про працю й охорону праці України.

Основи організації праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи по спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

‑‑‑

 1. Документи, які регламентують діяльність чергового

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора готелю; Положення про готель, Посадова інструкція чергового, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки чергового

Черговий:

4.1. Здійснює прийом клієнтів, їх реєстрацію, розрахунки за надані послуги.

4.2. Оформляє необхідну документацію при роботі з клієнтами, робить виписки і зберігає у відповідному порядку документи, що стосуються роботи.

4.3. Готує і видає довідки клієнту особисто чи по телефону.

4.4. Забезпечує справність і схоронність інвентарю, устаткування й іншого майна.

4.5. Здійснює контроль за своєчасністю і якістю проведення робіт з прибирання приміщень обслуговуючим персоналом.

4.6. Стежить за дотриманням клієнтами протипожежних та санітарних правил.

4.7. Веде журнал чергувань.

4.8. Приймає і передає необхідні повідомлення клієнтам особисто чи по телефону.

 1. Права чергового

Черговий має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність чергового

Черговий несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи чергового

Режим роботи чергового визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці чергового визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00