Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція фахівця з пожежної безпеки

Посадова інструкція фахівця з пожежної безпеки

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність фахівця з пожежної безпеки.

1.2  Фахівець з пожежної безпеки відноситься до категорії фахівців.

1.3  Фахівець з пожежної безпеки призначається на посаду і звільняється з посади в установленому у чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директора і за узгодженням з начальником відділу охорони праці.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу охорони праці

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до фахівця з пожежної безпеки:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Норми закону «Про пожежну безпеку», Правила пожежної безпеки в Україні, інші правові документи, що регламентують питання пожежної безпеки.

Методики проведення внутрішнього пожежного нагляду.

Пожежну небезпеку об'єктів, технології, продукції підприємства, матеріально-технічних ресурсів, що використовуються при виробництві продукції, окремих видів робіт.

Протипожежні вимоги будівельних норм, правил і стандартів.

Правила розробки інструкцій з пожежної безпеки, інформування персоналу про правила пожежної безпеки.

Норми адміністративного і карного законодавства, що встановлює відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Засоби пожежегасіння.

Схеми дій персоналу підприємства при пожежах.

Основи адміністративної роботи, педагогіки і психології.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка по пожежній безпеці (у підрозділах пожежної охорони, у навчальних центрах державної протипожежної служби, ін.)

*чи середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи не менш 2 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність фахівця з пожежної безпеки

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу охорони праці, технічного директора); Положення про відділ охорони праці, Посадова інструкція фахівця з пожежної безпеки, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки фахівця з пожежної безпеки

Фахівець з пожежної безпеки:

4.1. Здійснює планування пожежно-профілактичної роботи на підприємстві.

4.2. Аналізує стан пожежної безпеки об'єктів (територій, будинків, споруджень, приміщень, зовнішньої установки, складів, транспортних засобів, відкритих площадок), технологічних процесів, технологічного устаткування, продукції і матеріально-технічних ресурсів підприємства.

4.3. Оформляє необхідні документи для одержання висновку про відповідність об'єктів правилам пожежної безпеки.

4.4. Розробляє заходи, спрямовані на посилення протипожежного захисту і попередження пожеж.

4.5. Проводить пожежно-технічне обстеження об'єктів.

4.6. Розробляє інструкції про міри пожежної безпеки в цілому по підприємству, а також по кожному об'єкту підприємства.

4.7. Забезпечує проведення протипожежних заходів, передбачених правилами, нормами і стандартами на будівельні роботи, технологічні процеси й окремі види продукції.

4.8. Забезпечує справний технічний стан засобів пожежної автоматики і пожежегасіння, систем протипожежного водопостачання, димовидалення, установок оповіщення персоналу підприємства при пожежі.

4.9. Представляє керівнику підприємства пропозиції по визначенню працівників, відповідальних за пожежну безпеку об'єктів підприємства, організує навчання і практичні заняття з цими працівниками.

4.10. Проводить заняття, інструктажі з пожежно-технічного мінімуму з персоналом підприємства, по попередженню і гасінню можливих пожеж.

4.11. Перевіряє виконання персоналом підприємства положень Інструкції про міри пожежної безпеки.

4.12. Представляє за вимогою посадових осіб Державної протипожежної служби зведення і документи про стан пожежної безпеки на підприємстві, у тому числі про пожежну небезпеку виробленої підприємством продукції, а також про пожежі, що відбулися на території підприємства і їхніх наслідках.

4.13. Негайно повідомляє в пожежну охорону про виниклі пожежі, несправності наявних систем і засобів протипожежного захисту, про зміну стану доріг і проїздів.

4.14. Керує діями працівників при пожежі (організує евакуацію людей, дає вказівки по аварійній зупинці технологічного устаткування, відключенню вентиляції й електроустаткування, організує застосування засобів пожежегасіння й установок пожежної автоматики, організує евакуацію пальних речовин і матеріальних цінностей, ін.).

4.15. Організує роботи зі сприяння пожежній охороні при гасінні пожеж.

4.16. Організує надання пожежній охороні при гасінні пожеж на території підприємства необхідних сил і засобів.

4.17. Організує і бере участь у роботах по встановленню причин і обставин пожеж, що відбулися на підприємстві.

4.18. Виявляє винних у порушенні вимог пожежної безпеки і виникненні пожеж.

4.19. Сприяє державним інспекторам по пожежному нагляду при проведенні перевірок на території підприємства, контролює правильність оформлення документів за результатами перевірок (актів, протоколів, ін.), дає пояснення, висловлює свої зауваження по діях інспекторів і оформленню документів.

4.20. Одержує інформацію по питанням пожежної безпеки, у тому числі від органів керування і підрозділів пожежної охорони.

4.21. Представляє інтереси підприємства в державних органах, у судах при розгляді справ про порушення правил пожежної безпеки, представляє необхідні документи і дає пояснення.

 1. Права фахівця з пожежної безпеки

Фахівець з пожежної безпеки має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність фахівця з пожежної безпеки

Фахівець з пожежної безпеки несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи фахівця з пожежної безпеки

Режим роботи фахівця з пожежної безпеки визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці фахівця з пожежної безпеки визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту