Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція фахівця з безпеки

Посадова інструкція фахівця з безпеки

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність фахівця з безпеки.

1.2  Фахівець з безпеки відноситься до категорії фахівців.

1.3  Фахівець з безпеки призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника служби безпеки.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику служби безпеки

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до фахівця з безпеки:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Законодавство про безпеку, про приватну охоронну діяльність, про захист інформації, про оперативно-розшукову діяльність, про зброю й ін.

Статут підприємства, правила внутрішнього трудового розпорядку.

Структуру підприємства, основні обов'язки керівників підрозділів підприємства.

Принципи організації забезпечення безпеки об'єктів підприємства, його персоналу й інформації, що є комерційною таємницею.

Характеристики технічних засобів захисту об'єктів, інформації від несанкціонованого доступу до них.

Тактику захисту об'єктів, інформації, персоналу підприємства від злочинних зазіхань.

Характеристику технічних засобів (системи сигналізації, зв'язку, захисту інформації, ін.).

Вимоги до розробок внутрішніх документів по режиму на об'єктах, інструкцій з допуску до ресурсів підприємства (фінансовим, товарно-матеріальним, інформаційним, ін.).

Правила супроводу особливо коштовних товарно-матеріальних, фінансових і інших ресурсів.

Правила супроводу керівників підприємства.

Методи проведення інструктажу з безпеки, проведення контрольних заходів.

Основи трудового законодавства.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

додаткова підготовка в області забезпечення безпеки

*чи середня професійна освіта і стаж роботи не менш 3, 4, 5 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність фахівця з безпеки

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника служби безпеки); Положення про службу безпеки, Посадова інструкція фахівця з безпеки, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки фахівця з безпеки

Фахівець з безпеки:

4.1. Проводить роботи по правовому й організаційному захисту підприємства, по захисту комерційної таємниці.

4.2. Організує роботу з розподілу додаткових посадових обов'язків серед персоналу з метою забезпечення режиму безпеки.

4.3. Проводить співбесіди зі знову прийнятими працівниками з метою виявлення їх лояльності і покладання на працівників додаткових до основних службових обов'язків у системі безпеки підприємства.

4.4. Оформляє зобов'язання про нерозголошення відомостей, що складають комерційну таємницю.

4.5. Розробляє методику дій персоналу у випадку виникнення погрози порушення безпеки підприємства.

4.6. Проводить навчання і тренінги персоналу з питань безпеки.

4.7. Організує спеціальний режим діловодства, що виключає несанкціоноване одержання даних, що знаходяться під режимом особливого доступу.

4.8. Запобігає необґрунтований допуск і доступ до зведень і робіт, що складають комерційну таємницю підприємства.

4.9. При необхідності організує і забезпечує внутріоб'єктний пропускний режим і наділяє в цьому випадку владними повноваженнями відповідний персонал.

4.10. Оцінює необхідність залучення для несення охорони об'єкта служби безпеки МВС, комерційних охоронних структур на договірній основі.

4.11. Керує організацією договірної роботи з такими структурами.

4.12. Контролює дотримання вимог режиму безпеки співробітниками і відвідувачами.

4.13. Організує дослідження ймовірних ситуацій і неправомірних дій зловмисників і конкурентів.

4.14. Виявляє і локалізує несанкціонований фізичний допуск невідомих осіб на територію, що охороняється, викликає при необхідності наряд міліції.

4.15. Організує і проводить службові розслідування по фактах розголошення зведень, утраті документів, цінностей і інших порушень безпеки підприємства.

4.16. Бере участь у розробці основних документів з метою закріплення в них вимог по забезпеченню безпеки підприємства (інструкції, положення, правила).

4.17. Організує супровід особливо коштовних ресурсів (грошових, товарно-матеріальних, інформаційних), а також особливо важливих працівників підприємства у випадку погрози їх безпеці.

4.18. Вносить пропозиції по удосконалюванню правових, організаційних і інженерно-технічних заходів щодо захисту безпеки підприємства.

4.19. Веде облік і аналіз порушень режиму.

 1. Права фахівця з безпеки

Фахівець з безпеки має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність фахівця з безпеки

Фахівець з безпеки несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи фахівця з безпеки

Режим роботи фахівця з безпеки визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці фахівця з безпеки визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00