Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція відповідальність слюсаря по ремонту автомобілів

Посадова інструкція відповідальність слюсаря по ремонту автомобілів

Посадова інструкція відповідальність слюсаря по ремонту автомобілів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність слюсаря по ремонту автомобілів.

1.2  Слюсар по ремонту автомобілів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Слюсар по ремонту автомобілів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника автоколони.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

механіку автоколони

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику автоколони

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до слюсаря по ремонту автомобілів:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

устрій і призначення автомобілів різних марок;

правила зборки автомобілів, ремонт деталей, вузлів, агрегатів і приладів;

пристрій і призначення вузлів, агрегатів і приладів;

технічні умови на зборку, ремонт і регулювання агрегатів, вузлів і приладів;

призначення і правила застосування слюсарного інструмента, що використовується, і контрольно-вимірювальних приладів;

правила ремонту і способи регулювання і тарировки діагностичного устаткування;

устрій іспитових стендів;

найменування, маркірування і призначення металів, олій, палива, гальмової й охолодної рідин, миючих засобів;

методи виявлення і способи усунення дефектів, виявлених у процесі ремонту, зборки й іспиту агрегатів, вузлів і приладів;

правила і режими іспитів, технічні умови на іспити і здачу агрегатів і вузлів;

призначення і правила застосування складних іспитових установок;

періодичність і обсяги технічного обслуговування електроустаткування й основних вузлів і агрегатів автомобілів;

прийоми розбирання, зборки, зняття й установки приладів і агрегатів електроустаткування;

електричні і монтажні схеми автомобілів;

прийоми і способи оброблення, зрощування, ізоляції і пайки електропроводів;

типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення й усунення;

причини зносу сполучених деталей і способи їх виявлення й усунення;

способи відновлення і зміцнення зношених деталей;

види електротехнічних і ізоляційних матеріалів, їх властивості і призначення;

способи виконання кріпильних робіт і обсяги першого і другого технічного обслуговування;

механічні властивості оброблюваних матеріалів;

призначення й основні властивості матеріалів, що застосовуються при ремонті електроустаткування;

основні властивості металів;

призначення термообробки деталей;

правила застосування пневмо- і електроінструмента;

систему допусків і посадок;

квалітети і параметри шорсткості;

основи електротехніки і технології;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність слюсаря по ремонту автомобілів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника автоколони); Положення про автоколону, Посадова інструкція слюсаря по ремонті автомобілів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки слюсаря по ремонту автомобілів

Слюсар по ремонті автомобілів:

4.1. Забезпечує роботу двигунів, вузлів і механізмів автомобілів;

4.2. Здійснює щоденне, періодичне і необхідне технічне обслуговування автомобілів (заправні, мастильні і регулювальні роботи);

4.3. Регулює і випробує на стендах агрегати, вузли і прилади автомобілів;

4.4. Виявляє й усуває дефекти;

4.5. Відновлює, ремонтує, виготовляє і заміняє зношені, ушкоджені деталі, вузли й агрегати автомобілів;

4.6. Перевіряє правильність зборки, знімає експлуатаційні характеристики;

4.7. Здійснює розбраковування деталей, вузлів, агрегатів і механізмів;

4.8. Проводить діагностику знов прибулих автомобілів, обкатування їх на стенді;

4.9. Встановлює додаткове устаткування різного призначення на автомобілі;

4.10. Здійснює консервацію і розконсервацію автомобілів при їх тривалому збереженні;

4.11. Підготовляє автомобілі до зимового і літнього сезону;

4.12. Оформляє приймально-здавальну документацію.

 1. Права слюсаря по ремонту автомобілів

Слюсар по ремонту автомобілів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність слюсаря по ремонту автомобілів

Слюсар по ремонту автомобілів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи слюсаря по ремонту автомобілів

Режим роботи слюсаря по ремонту автомобілів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці слюсаря по ремонту автомобілів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00