Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція відповідальність слюсаря по ремонту автомобілів

Посадова інструкція відповідальність слюсаря по ремонту автомобілів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність слюсаря по ремонту автомобілів.

1.2  Слюсар по ремонту автомобілів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Слюсар по ремонту автомобілів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника автоколони.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

механіку автоколони

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику автоколони

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до слюсаря по ремонту автомобілів:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

устрій і призначення автомобілів різних марок;

правила зборки автомобілів, ремонт деталей, вузлів, агрегатів і приладів;

пристрій і призначення вузлів, агрегатів і приладів;

технічні умови на зборку, ремонт і регулювання агрегатів, вузлів і приладів;

призначення і правила застосування слюсарного інструмента, що використовується, і контрольно-вимірювальних приладів;

правила ремонту і способи регулювання і тарировки діагностичного устаткування;

устрій іспитових стендів;

найменування, маркірування і призначення металів, олій, палива, гальмової й охолодної рідин, миючих засобів;

методи виявлення і способи усунення дефектів, виявлених у процесі ремонту, зборки й іспиту агрегатів, вузлів і приладів;

правила і режими іспитів, технічні умови на іспити і здачу агрегатів і вузлів;

призначення і правила застосування складних іспитових установок;

періодичність і обсяги технічного обслуговування електроустаткування й основних вузлів і агрегатів автомобілів;

прийоми розбирання, зборки, зняття й установки приладів і агрегатів електроустаткування;

електричні і монтажні схеми автомобілів;

прийоми і способи оброблення, зрощування, ізоляції і пайки електропроводів;

типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення й усунення;

причини зносу сполучених деталей і способи їх виявлення й усунення;

способи відновлення і зміцнення зношених деталей;

види електротехнічних і ізоляційних матеріалів, їх властивості і призначення;

способи виконання кріпильних робіт і обсяги першого і другого технічного обслуговування;

механічні властивості оброблюваних матеріалів;

призначення й основні властивості матеріалів, що застосовуються при ремонті електроустаткування;

основні властивості металів;

призначення термообробки деталей;

правила застосування пневмо- і електроінструмента;

систему допусків і посадок;

квалітети і параметри шорсткості;

основи електротехніки і технології;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність слюсаря по ремонту автомобілів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника автоколони); Положення про автоколону, Посадова інструкція слюсаря по ремонті автомобілів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки слюсаря по ремонту автомобілів

Слюсар по ремонті автомобілів:

4.1. Забезпечує роботу двигунів, вузлів і механізмів автомобілів;

4.2. Здійснює щоденне, періодичне і необхідне технічне обслуговування автомобілів (заправні, мастильні і регулювальні роботи);

4.3. Регулює і випробує на стендах агрегати, вузли і прилади автомобілів;

4.4. Виявляє й усуває дефекти;

4.5. Відновлює, ремонтує, виготовляє і заміняє зношені, ушкоджені деталі, вузли й агрегати автомобілів;

4.6. Перевіряє правильність зборки, знімає експлуатаційні характеристики;

4.7. Здійснює розбраковування деталей, вузлів, агрегатів і механізмів;

4.8. Проводить діагностику знов прибулих автомобілів, обкатування їх на стенді;

4.9. Встановлює додаткове устаткування різного призначення на автомобілі;

4.10. Здійснює консервацію і розконсервацію автомобілів при їх тривалому збереженні;

4.11. Підготовляє автомобілі до зимового і літнього сезону;

4.12. Оформляє приймально-здавальну документацію.

 1. Права слюсаря по ремонту автомобілів

Слюсар по ремонту автомобілів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність слюсаря по ремонту автомобілів

Слюсар по ремонту автомобілів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи слюсаря по ремонту автомобілів

Режим роботи слюсаря по ремонту автомобілів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці слюсаря по ремонту автомобілів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту