Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування

Посадова інструкція слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування

Посадова інструкція слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування.

1.2  Слюсар по ремонту лісозаготівельного устаткування відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Слюсар по ремонту лісозаготівельного устаткування призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника лісопункту.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

механіку лісопункту

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику лісопункту

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

устрій, конструктивні особливості, кінематичні й електричні схеми лісозаготівельних машин, технологічного і діагностичного устаткування;

правила проведення планового технічного обслуговування і поточного ремонту лісозаготівельних машин і устаткування;

методи оцінки технічного стану лісозаготівельних машин і устаткування, способи відновлення і зміцнення зношених деталей;

методи проведення діагностики, технічного обслуговування і ремонту лісозаготівельних машин і устаткування, постановки їх на тривале збереження;

вимоги до використання засобів захисту;

способи і прийоми безпечного виконання робіт;

порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника лісопункту); Положення про лісопункт, Посадова інструкція слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування

4.1.  Слюсар по ремонту лісозаготівельного устаткування перед початком робочого дня:

—  проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

—  проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніку безпеки;

—  приймає робоче місце;

—  перевіряє справність устаткування, інструментів і пристосувань;

4.2.  У процесі роботи слюсар по ремонту лісозаготівельного устаткування:

—  дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

—  використовує спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту;

—  дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;

—  негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

—  надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні;

4.3. Протягом робочого дня слюсар по ремонту лісозаготівельного устаткування:

—  виконує технічне обслуговування, ремонт, демонтаж, зборку, налагодження, регулювання, іспит складних агрегатів і вузлів машин для лісогосподарських, лісосічних робіт (тракторів, лісозаготівельних машин, лебідок, сучкорізних машин, навантажувачів, кранів), рубильних машин, стаціонарних і пересувних засобів технічного обслуговування, з'єднувальних агрегатів, розкряжовочних і сучкорізних установок різних марок і іншого лісозаготівельного устаткування безпосередньо на виробничих ділянках, при проведенні лісозаготівельних робіт, на лісосплаві і перевалці деревини;

—  проводить технічне обслуговування і постановку на тривале збереження лісозаготівельних машин, устаткування, тракторів і з'єднувальних агрегатів;

—  робить ремонт, зборку, відновлення, регулювання, комплексні іспити лісозаготівельних машин і устаткування на полігонах, здає їх в експлуатацію відповідно до технічних вимог;

—  здійснює діагностику, ремонт і регулювання електроустаткування агрегатів і вузлів, машин, що застосовуються;

—  оформляє приймально-здавальну документацію;

—  виконує родинні по змісту обов'язки;

4.4. Слюсар по ремонту лісозаготівельного устаткування наприкінці робочого дня:

—  знімає і поміщає на збереження спецодяг;

—  здає робоче місце;

—  виконує гігієнічні процедури, робить огляд (самоогляд).

 1. Права слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування

Слюсар по ремонту лісозаготівельного устаткування має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування

Слюсар по ремонту лісозаготівельного устаткування несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування

Режим роботи слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці слюсаря по ремонту лісозаготівельного устаткування визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00