Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція робітника по обслуговуванню в лазні

Посадова інструкція робітника по обслуговуванню в лазні

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність робітника по обслуговуванню в лазні.

1.2  Робітник по обслуговуванню в лазні відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Робітник по обслуговуванню в лазні призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням завідувача лазні.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

завідувачу лазні

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до робітника по обслуговуванню в лазні:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

санітарні норми і правила обслуговування в лазні;

прейскурант цін на послуги, що надаються, і правила внутрішнього розпорядку бань.

устрій і експлуатацію устаткування;

вказівки по безпечному стану робочого місця;

порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність робітника по обслуговуванню в лазні

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (завідуючого лазні); Положення про лазню, Посадова інструкція робітника по обслуговуванню в лазні, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки робітника по обслуговуванню в лазні

4.1.  Робітник по обслуговуванню в лазні перед початком робочого дня:

—  проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

—  проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці;

—  приймає робоче місце;

4.2.  У процесі роботи робітник по обслуговуванню в лазні:

—  дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

—  забезпечує культурне обслуговування відвідувачів;

—  негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

—  надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні і раптовому захворюванні;

4.3.  Протягом робочого дня робітник по обслуговуванню в лазні:

—  обслуговує відвідувачів;

—  перевіряє у відвідувачів вхідні квитки;

—  надає вільні місця відвідувачам;

—  видає лазневі приналежності;

—  здійснює реалізацію супутніх товарів;

—  приймає від відвідувачів на збереження коштовні й інші речі і забезпечує їх схоронність;

—  здійснює прийом білизни й одягу в термінове прання, дрібний ремонт і прасування, надає інші платні послуги відповідно до прейскуранта;

—  забезпечує подачу пари в парильне відділення і режим роботи вентиляції;

—  спостерігає за справним станом гардеробних місць, кранів, вентилів, душових установок, трубопроводів, електрокамінів і іншого устаткування;

—  забезпечує утримання у належному порядку помивочного інвентарю, чистоту в мильному, парильному і роздягальному відділеннях;

—  здійснює здачу використаних лазневих приналежностей у прання;

—  надає допомогу мало мобільним відвідувачам при роздяганні і вдяганні;

—  нагадує відвідувачам про закінчення сеансу (при обслуговуванні по сеансах);

—  дотримує правила санітарії і гігієни;

4.4. Робітник по обслуговуванню в лазні наприкінці робочого дня:

—  здійснює призбирання робочого місця;

—  здає робоче місце.

 1. Права робітника по обслуговуванню в лазні

Робітник по обслуговуванню в лазні має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність робітника по обслуговуванню в лазні

Робітник по обслуговуванню в лазні несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи робітника по обслуговуванню в лазні

Режим роботи робітника по обслуговуванню в лазні визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці робітника по обслуговуванню в лазні визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00