Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника центра обробки інформації і перевізних документів

Посадова інструкція начальника центра обробки інформації і перевізних документів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника центра обробки інформації і перевізних документів.

1.2  Начальник центра обробки інформації і перевізних документів відноситься до категорії керівників.

1.3  Начальник центра обробки інформації і перевізних документів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам центра

1.4.4

Працівника заміщає

заступник начальника

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до начальника центра обробки інформації і перевізних документів:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 1 року

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що регламентують роботу центра обробки інформації і перевізних документів.

Правила перевезень вантажів.

Порядок оформлення перевізних документів.

Обсяг і порядок передачі інформації про вантажі.

Правила експлуатації ПЕОМ, телетайпів і переносних радіостанцій.

Порядок складання облікових і звітних форм.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність начальника центра обробки інформації і перевізних документів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про центр обробки інформації і перевізних документів, Посадова інструкція начальника центра обробки інформації і перевізних документів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки начальника центра обробки інформації і перевізних документів

Начальник центра обробки інформації і перевізних документів:

4.1. Керує роботою центра обробки інформації і перевізних документів.

4.2. Забезпечує своєчасну обробку перевізних документів, інформаційне забезпечення перевізного процесу і ведення встановлених форм звітності.

4.3. Впроваджує нові технології і передові методи обробки перевізних документів і організацію роботи центра.

4.4. Забезпечує оснащення робочих місць засобами автоматизації, необхідними матеріалами і документацією.

4.5. Організує роботу операторів центра, проводить інструктаж і технічне навчання.

4.6. Контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

 1. Права начальника центра обробки інформації і перевізних документів

Начальник центра обробки інформації і перевізних документів має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність начальника центра обробки інформації і перевізних документів

Начальник центра обробки інформації і перевізних документів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи начальника центра обробки інформації і перевізних документів

Режим роботи начальника центра обробки інформації і перевізних документів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці начальника центра обробки інформації і перевізних документів

Умови оплати праці начальника центра обробки інформації і перевізних документів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00