Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Посадова інструкція начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Посадова інструкція начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

1.2  Начальник відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів відноситься до категорії керівників.

1.3  Начальник відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

1.4.4

Працівника заміщає

заступник начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 4 років

2.3.

Знання

статут автомобільного транспорту;

основи транспортного законодавства;

основи трудового законодавства;

постанови, розпорядження, накази вищестоящих організацій, нормативні документи з питань виробничого планування і керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;

виробничі потужності і перспективи розвитку виробництва;

порядок і методи техніко-економічного і виробничого планування;

технологію виробництва;

технічні вимоги, пропоновані до справного рухомого складу;

технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації устаткування, що застосовується, організацію виробничого планування і диспетчеризації;

організацію складського господарства;

основи програмування;

організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання ходу виробництва;

основи економіки, організації праці, організації виробництва і керування;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про відділ централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Посадова інструкція начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Начальник відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів виконує наступні обов'язки:

4.1. Забезпечує погоджену роботу елементів системи технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу з метою підтримки планового рівня працездатності автомобільного транспорту в номенклатурі, заданою службою організації перевезень при мінімальних витратах засобів і ресурсів: керування і контроль за доставкою і рівнем запасних частин, вузлів, агрегатів і матеріалів, перестановкою автомобілів, підтримкою заданих умов і режиму виробничих процесів ТЕ і ТР, за відновленням і розподілом оборотного і резервного фондів запасних частин і підтримкою їх на рівні, установленому нормативом, за діяльністю відповідних підрозділів чи відділів централізованого керування виробництвом підприємства.

4.2. Організує оперативне керування процесами взаємодії між відповідними підрозділами технічної служби, іншими підприємствами, прийом і задоволення заявок на запчастині.

4.3. Забезпечує керування технічною допомогою рухомому складу на лінії.

4.4. Організує оперативний облік і аналіз виробництва технічного обслуговування і поточного ремонту, а також прийом і передачу про цьому необхідній інформації і контроль за її вірогідністю.

4.5. Вживає заходи по попередженню й усуненню порушень ходу виробничого процесу.

4.6. Координує й аналізує роботу підрозділів технічної служби і служби матеріально-технічного постачання, керує підведенням підсумків їх роботи.

4.7. Організує своєчасний облік виконаних робіт, підготовку встановленої звітності.

4.8. Бере участь у розробці і реалізації заходів щодо удосконалювання виробничого планування, диспетчеризації й оперативного обліку і контролю за ходом виробництва, по впровадженню технічних засобів оперативного керування виробництвом.

4.9. Бере участь у роботі з удосконалювання технології виробництва, підвищенню якості технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, економії усіх видів ресурсів.

4.10.Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва.

4.11. Забезпечує: сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні і рішенні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності роботи підлеглих; застосування принципів матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи відділу.

 1. Права начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Начальник відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Начальник відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Режим роботи начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Умови оплати праці начальника відділу централізованого керування виробництвом технічного обслуговування і ремонту автомобілів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00