Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція начальника відділу по захисту інформації

Посадова інструкція начальника відділу по захисту інформації

Посадова інструкція начальника відділу по захисту інформації

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу по захисту інформації.

1.2  Начальник відділу по захисту інформації відноситься до категорії керівників.

1.3  Начальник відділу по захисту інформації призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам відділу по захисту інформації

1.4.4

Працівника заміщає

заступник начальника відділу по захисту інформації

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу по захисту інформації:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 5 років

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти про державну таємницю.

Документи, що визначають основні напрямки економічного і соціального розвитку галузі.

Нормативні і методичні матеріали з питань, пов’язаним із забезпеченням захисту інформації.

Перспективи розвитку, спеціалізацію і напрямки діяльності підприємства і його підрозділів.

Характер взаємодії підрозділів у процесі досліджень і розробок і порядок проходження службової інформації.

Систему організації комплексного захисту інформації, що діє в галузі, на підприємстві.

Перспективи розвитку і напрямки розвитку технічних і програмно-математичних засобів захисту інформації.

Методи і засоби контролю відомостей, що охороняються, виявлення каналів витоку інформації, організацію технічної розвідки.

Методи планування й організації проведення наукових досліджень, розробок, виконання робіт із захисту інформації.

Порядок укладення договорів на проведення спеціальних досліджень і перевірок, робіт із захисту технічних засобів передачі, обробки, відображення і збереження інформації.

Вітчизняний і закордонний досвід в області технічної розвідки і захисту інформації.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність начальника відділу по захисту інформації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про відділ по захисту інформації, Посадова інструкція начальника відділу по захисту інформації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки начальника відділу по захисту інформації

Начальник відділу по захисту інформації:

4.1. Організує розробку і впровадження організаційних і технічних заходів щодо комплексного захисту інформації на підприємстві, що веде роботи, зміст яких складає державну чи комерційну таємницю, забезпечує дотримання режиму проведення робіт і збереження конфіденційності задокументованої інформації.

4.2. Очолює розробку проектів перспективних і поточних планів роботи, складання звітів про їх виконання.

4.3. Керує проведенням робіт з організації, координації, методичного керівництва і контролю їх виконання з питань захисту інформації, розробкою технічних засобів контролю, визначає перспективи їх розвитку.

4.4. Забезпечує взаємодію і необхідну кооперацію співвиконавців робіт з питань організації і проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, організує і контролює виконання планових завдань, договірних зобов'язань, а також терміни, повноту і якість робіт, що виконуються співвиконавцями.

4.5. Організує роботу з укладення договорів на роботи по захисту інформації, вживає заходи по забезпеченню фінансування робіт, у тому числі тих, що виконуються по договорах.

4.6. Забезпечує участь підрозділу в розробці технічних завдань на дослідження і розробки, що виконуються на підприємстві, формулює цілі і задачі роботи зі створення безпечних інформаційних технологій, що відповідають вимогам комплексного захисту інформації.

4.7. Організує проведення спеціальних досліджень і контрольних перевірок на виявлення демаскуючих ознак і можливих каналів витоку інформації, у тому числі по технічним каналам, розробляє заходи для їх усунення і запобігання, а також роботу зі складання актів і іншої технічної документації про ступінь захищеності технічних засобів і приміщень.

4.8. Контролює дотримання нормативних вимог по надійному захисту інформації, забезпечує комплексне використання технічних засобів, методів і організаційних заходів.

4.9. Організує розгляд застосовуваних і пропонованих методів захисту інформації, проміжних і кінцевих результатів досліджень і розробок.

4.10. Удосконалює планування, контроль і організацію виконання робіт, забезпечує використання в них досягнень вітчизняної і закордонної науки і техніки, передового досвіду.

4.11. Забезпечує виконання планових завдань з найменшими витратами матеріальних і фінансових ресурсів, раціональні витрати фонду заробітної плати.

4.12. Погоджує проектну й іншу технічну документацію на знову споруджувані і реконструйовані будинки і споруди в частині виконання вимог по захисту інформації.

4.13. Визначає потреби підрозділу в устаткуванні, матеріальних, фінансових і трудових ресурсах, необхідних для проведення робіт, і контролює раціональне використання і схоронність апаратури, приладів і іншого устаткування.

4.14. Забезпечує високий науково-технічний рівень робіт, ефективність і якість досліджень і розробок.

4.15. Здійснює контроль за виконанням передбачених заходів, аналіз матеріалів контролю виявлення порушень, розробляє і бере участь у реалізації заходів для усунення виявлених недоліків по захисту інформації.

4.16. Організує проведення атестації об'єктів, приміщень, технічних засобів, програм, алгоритмів на предмет відповідності вимогам захисту інформації з відповідного класу безпеки, забезпечує представлення у встановленому порядку діючої звітності.

4.17. Бере участь у підборі кадрів, оцінці діяльності й атестації працівників підрозділу.

4.18. Визначає напрямки діяльності підрозділів, що входять до складу відділу, організує і координує їх роботу.

4.19. Здійснює раціональне розміщення кадрів з урахуванням кваліфікації і ділових якостей працівників, вживає заходи по підвищенню їх кваліфікації і творчої активності.

4.20. Забезпечує ведення діловодства відповідно до встановленого порядку, дотримання діючих інструкцій з режиму робіт і вчасно вживає заходи по попередженню порушень.

4.21. Стежить за безпечним проведенням робіт, дотриманням правил і норм охорони праці.

4.22. Керує працівниками підрозділу.

 1. Права начальника відділу по захисту інформації

Начальник відділу по захисту інформації має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність начальника відділу по захисту інформації

Начальник відділу по захисту інформації несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи начальника відділу по захисту інформації

Режим роботи начальника відділу по захисту інформації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці начальника відділу по захисту інформації

Умови оплати праці начальника відділу по захисту інформації  визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00