Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу підготовки кадрів

Посадова інструкція начальника відділу підготовки кадрів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу підготовки кадрів.

1.2  Начальник відділу підготовки кадрів відноситься до категорії керівників.

1.3  Начальник відділу підготовки кадрів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням заступника директора по персоналу і за узгодженням з начальником відділу кадрів і менеджером по персоналу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

заступнику директора по персоналу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу підготовки кадрів:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3 років

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали по підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів.

Структуру і штати підприємства, його профіль, спеціалізацію і перспективи його розвитку.

Кадрову політику і стратегію підприємства.

Порядок складання планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм, іншої учбово-методичної документації.

Організацію процесу безупинного навчання працівників.

Прогресивні форми, методи і засоби навчання.

Порядок укладення договорів з навчальними закладами і трудових угод з викладачами і наставниками.

Порядок фінансування витрат на навчання.

Методи аналізу ефективності підготовки і підвищення кваліфікації.

Організацію роботи з профорієнтації і профвідбору

Порядок ведення обліку і складання звітності по підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів.

Основи соціології, психології й організації праці.

Основи трудового законодавства.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку, правила їх експлуатації.

Правила і норми по охороні праці, техніці безпеки, виробничій санітарії, пожежній безпеці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які  регламентують діяльність начальника відділу підготовки кадрів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (заступника директора по персоналу); Положення про відділ підготовки кадрів, Посадова інструкція начальника відділу підготовки кадрів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки начальника відділу підготовки кадрів

4.1. Забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок працівників підприємства відповідно із цілями і стратегією підприємства, кадровою політикою, напрямками і рівнем розвитку техніки, технології й організації керування, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), наявними ресурсами й інтересами працівників для досягнення і підтримки високої ефективності праці по виробництву конкурентноздатної продукції.

4.2. Забезпечує створення й ефективне функціонування системи безупинного навчання всіх категорій робітників підприємства.

4.3. Бере участь у розробці стратегії розвитку персоналу підприємства, програм професійного розвитку.

4.4. На основі аналізу загальної потреби підприємства в кадрах визначеного рівня і профілю підготовки, заявок структурних підрозділів, з урахуванням результатів атестації й індивідуальних планів розвитку працівників здійснює планування їхньої підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, визначає напрямки, форми, методи і терміни навчання.

4.5. Забезпечує укладення договорів з установами професійної освіти, курсами підвищення кваліфікації, підприємствами, у тому числі закордонними, по навчанню і стажуванню персоналу, визначенню витрат на навчання, організує прямування працівників на навчання відповідно до укладених договорів, оформляє необхідні документи тим, хто направляється на навчання за кордон.

4.6. Здійснює організаційно-методичне керівництво, оснащення і розвиток матеріальної бази установ професійної освіти і курсів підвищення кваліфікації, що входять у структуру підприємства, впровадження в навчальний процес автоматизованих засобів навчання і різних типів автоматизованих тренажерних комплексів по новій техніці і новим технологічним процесам.

4.7. Організує підбор кадрів викладачів, майстрів виробничого навчання, наставників молоді й інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників, відповідно до навчальних програм установлює режим занять для усіх видів професійного навчання кадрів.

4.8. Керує роботою по професійній орієнтації молоді й організації профвідбору, використанню наукових методів добору контингенту для навчання масовим професіям і спеціальностям, здійснює зв'язок зі службами профорієнтації.

4.9. Забезпечує функціонування системи адаптації молодих фахівців і робітників на виробництві, включаючи підготовку спеціальних видань і іншої інформації про підприємство, проведення "Днів відкритих дверей", церемоній надходження на роботу, реалізацію програм практичного навчання, розвиток наставництва.

4.10. Організує виробничу практику студентів і учнів.

4.11. Забезпечує укладення трудових угод з викладачами й інструкторами виробничого навчання, складання документів на оплату праці за навчання і керівництво виробничою практикою.

4.12. Забезпечує контроль за систематичністю і якістю проведених занять, успішністю учнів, дотриманням термінів навчання, виконанням навчальних планів і програм, правильністю ведення встановленої документації.

4.13. Розробляє заходи для підвищення професійної підготовки і педагогічної кваліфікації наставників, викладачів і інструкторів виробничого навчання.

4.14. Організує роботу з аналізу якісних результатів навчання і його ефективності, розробці пропозицій по удосконалюванню форм і методів навчання і підвищення кваліфікації, заходів для усунення наявних недоліків з урахуванням побажань працівників підприємства, що проходять навчання.

4.15. Контролює дотримання соціальних гарантій працівників у період проходження навчання (збереження стажу, надання скороченого робочого дня, оплачуваних відпусток і т.д.), створення необхідних умов для навчання без відриву від виробництва.

4.16. Забезпечує правильні витрати коштів на навчання відповідно до затверджених кошторисів і фінансових планів підприємства, а також складання встановленої звітності по підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів.

4.17. Керує працівниками відділу.

 1. Права начальника відділу підготовки кадрів

Начальник відділу підготовки кадрів має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність начальника відділу підготовки кадрів

Начальник відділу підготовки кадрів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи начальника відділу підготовки кадрів

Режим роботи начальника відділу підготовки кадрів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці начальника відділу підготовки кадрів

Умови оплати праці начальника відділу підготовки кадрів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший - у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Начальник відділу підготовки кадрів

керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00