Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція начальника автоколони

Посадова інструкція начальника автоколони

Посадова інструкція начальника автоколони

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника автоколони.

1.2  Начальник автоколони відноситься до категорії керівників.

1.3  Начальник автоколони призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам автоколони

1.4.4

Працівника заміщає

заступник начальника автоколони

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до начальника автоколони:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств.

Статут автомобільного транспорту.

Призначення, конструктивні особливості, техніко-експлуатаційні дані рухомого складу.

Правила перевезень вантажів (пасажирів) автомобільним транспортом.

Основи організації праці.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність начальника автоколони

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про автоколону, Посадова інструкція начальника автоколони, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки начальника автоколони

Начальник автоколони:

4.1. Забезпечує виконання перевезень по договірних зобов'язаннях, технічно правильну експлуатацію автомобілів, ефективне використання рухомого складу.

4.2. Вивчає вантажопотоки, режими роботи, обсяги перевозів з урахуванням конкретних умов, організує бригади водіїв, виходячи з плану перевезень, встановлює їм завдання.

4.3. Організує контроль за технічним станом автомобілів і випуск їх на лінію в строгій відповідності із затвердженим графіком перевезень.

4.4. Організує контроль за роботою водіїв на лінії й у разі потреби забезпечує їх технічною допомогою.

4.5. Бере участь у складанні вантажних карт і маршрутних мереж.

4.6. Стежить за своєчасністю направлення автомобілів на технічне обслуговування відповідно до плану.

4.7. Організує прийом рухомого складу та устаткування, що надходить на експлуатацію.

4.8. Проводить роботу по попередженню дорожньо-транспортних випадків, підвищенню рівня виробничої і трудової дисципліни працівників.

4.9. Бере участь у розслідуванні причин аварій, поломок, ушкоджень, простоїв, порушень правил технічної експлуатації, дорожнього руху.

4.10. Здійснює виробничий інструктаж водіїв.

4.11. Контролює дотримання водіями виробничої і трудової дисципліни, дотримання правил дорожнього руху, охорони праці і техніки безпеки.

 1. Права начальника автоколони

Начальник автоколони має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність начальника автоколони

Начальник автоколони несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи начальника автоколони

Режим роботи начальника автоколони визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці начальника автоколони

Умови оплати праці начальника автоколони визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00