Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція автоколони

Посадова інструкція автоколони

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність механіка автоколони.

1.2  Механік автоколони відноситься до категорії фахівців.

1.3  Механік автоколони призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника автоколони.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику автоколони

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику транспортного відділу, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до механіка автоколони:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 5 років

2.3.

Знання

Керівні документи по механічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу автомобільного транспорту.

Устрій, конструктивні особливості, призначення автомобілів і причепів.

Технологію обслуговування і ремонту автомобілів.

Основи наукової організації праці і виробництва.

Методи діагностики стану автомобілів.

Правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність механіка автоколони

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника автоколони); Положення про автоколону, Посадова інструкція механіка автоколони, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки механіка автоколони

Механік автоколони:

4.1. Забезпечує справний стан рухомого складу автоколони і випуск його на лінію відповідно до графіка.

4.2. Виявляє причини несправностей, що викликали простій автомобілів, і вживає заходів до їх усунення.

4.3. Розробляє графіки обслуговування і ремонту рухомого складу колони і здійснює контроль за якістю і своєчасністю виконання робіт.

4.4. Бере участь у наданні технічної допомоги водіям автомобілів на лінії.

4.5. Здійснює контроль за дотриманням водіями правил руху і правильністю експлуатації автомобілів, виконанням правил охорони праці і техніки безпеки.

4.6. Проводить інструктаж водіїв перед виїздом на лінію.

4.7. Бере участь у списанні і здачі агрегатів, шин і автомобілів у ремонт.

4.8. Забезпечує дотримання встановлених норм витрати експлуатаційних матеріалів.

4.9. При наявності в колоні робітників по обслуговуванню і ремонту рухомого складу керує їх роботою.

4.10. Забезпечує впровадження наукової організації праці в колоні (гаражі).

4.11. Забезпечує дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни і виконання ними робіт з належною якістю.

 1. Права механіка автоколони

Механік автоколони має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність механіка автоколони

Механік автоколони несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи механіка автоколони

Режим роботи механіка автоколони визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці механіка автоколони визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту