Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг

Посадова інструкція машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг

Посадова інструкція машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг.

1.2  Машиніст автоматичної лінії по виготовленню книг відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Машиніст автоматичної лінії по виготовленню книг призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора друкарні

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору друкарні

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором друкарні

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

технологічний процес виготовлення книг різними способами;

основи технології брошуровально-переплітних процесів і виробництва;

технічні вимоги, пропоновані до матеріалів (паперу, картону, марлі і клею), до якості блоків, кришок і вставлених книг;

технічні вимоги, пропоновані до якості напівфабрикатів при всіх операціях, проведених на автоматичній лінії;

властивості застосовуваних матеріалів при вставці;

пристрій і конструктивні особливості машин, що входять в автоматичну лінію по виготовленню книг;

правила перевірки і настроювання їх на точність роботи;

вимоги безпечної роботи з вихідними матеріалами (сировина, заготівлі, напівфабрикати);

технічні вимоги, пропоновані до напівфабрикатів і готової продукції;

характеристики небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

вказівки по безпечному стану робочого місця;

основні види відхилень від нормального технологічного режиму і методи їх усунення;

дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій;

вимоги до використання засобів захисту;

способи і прийоми безпечного виконання робіт;

правила експлуатації і прийоми регулювання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів;

порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

порядок дій при виникненні аварій і ситуацій, що можуть привести до небажаних наслідків;

правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмі, отруєнні і раптовому захворюванні;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут друкарні, Накази і розпорядження директора друкарні; Положення про друкарню, Посадова інструкція машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг

4.1. Машиніст автоматичної лінії по виготовленню книг перед початком робочого дня:

—  проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

—  проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці;

—  приймає робоче місце;

—  підготовляє робоче місце і засоби індивідуального захисту;

—  перевіряє справність устаткування, пристосувань і інструмента, огороджень, сигналізації, блокувальних і інших пристроїв, захисного заземлення, вентиляції, місцевого освітлення і т.п.;

—  одержує сировину, матеріали і напівфабрикати;

4.2. У процесі роботи машиніст автоматичної лінії по виготовленню книг:

—  дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

—  дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;

—  усуває неполадки в роботі устаткування, що обслуговується;

—  негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

—  надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмі, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні;

4.3. Протягом робочого дня машиніст автоматичної лінії по виготовленню книг:

—  обслуговує секції автоматичної лінії по виготовленню книг;

—  встановлює і регулює вузли подачі кришок і блоків, механізмів переміщення клейових апаратів і валиків, підйому і укладення вставлених книг, затисків транспортера, механізмів округлення, кеширування, подачі марлі, каптально-бумажної секції, обтискного і пристрою, що прокочує;

—  проводить необхідні розрахунки при настроюванні устаткування, що обслуговується;

—  обробляє корінець книжкових блоків і вставляє їх у палітурну кришку;

—  здійснює обтиск і штрихування готових книг;

—  проводить розбирання і зборку усіх вузлів, перевіряє і доводить частини і деталі машин, що обслуговуються;

—  здійснює налагодження і регулювання, перестановку механізмів машин, що обслуговуються, при переході на виготовлення книг іншого формату й обсягу;

—  заточує різальний інструмент;

—  бере участь у проведенні профілактичних оглядів, перевірок, ремонту устаткування, що обслуговується, по системі планово-попереджувального ремонту;

4.4. Машиніст автоматичної лінії по виготовленню книг наприкінці робочого дня:

—  здає невикористані сировину, матеріали і напівфабрикати;

—  здійснює прибирання робочого місця;

—  здає у встановленому порядку відходи виробництва;

—  здає робоче місце.

 1. Права машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг

Машиніст автоматичної лінії по виготовленню книг має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг

Машиніст автоматичної лінії по виготовленню книг несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг

Режим роботи машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці машиніста автоматичної лінії по виготовленню книг визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора друкарні.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту