Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція коректора

Посадова інструкція коректора

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність коректора.

1.2  Коректор відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Коректор призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника редакційно-видавничого відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику редакційно-видавничого відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до коректора:

2.1.

Освіта*

середня професійна (середня (повна) загальна)*

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

*(стаж роботи зі спеціальності не менш 1 року.)

2.3.

Знання

Основи редакційно-видавничої роботи.

Порядок підготовки рукописів до здачі у виробництво, підписання коректурних відбитків до друку.

Граматику і стилістику української мови.

Техніку вичитування рукописів.

Правила коректури і стандартні коректурні знаки.

Технічні правила набору.

Державні стандарти на термінологію, позначення й одиниці виміру.

Діючі умовні скорочення а також діючі умовні скорочення, що застосовуються в бібліографії на іноземних мовах.

Діючі нормативи на коректорську роботу.

Основи технології поліграфічного виробництва.

Основи економіки, організації праці і керування.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність коректора

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника редакційно-видавничого відділу); Положення про редакційно-видавничий відділ, Посадова інструкція коректора, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки коректора

Коректор:

4.1. Здійснює вичитування відредагованих рукописів і читання коректурних відбитків з метою забезпечення графічної і лексичної однаковості різних елементів тексту, усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, дотримання технічних правил набору, а також виправлення недоліків значеннєвого і стилістичного характеру.

4.2. При читанні рукописів перевіряє їх комплектність (наявність титульного листа, введення, ілюстрацій, довідкового апарата і т.п.), порядкову нумерацію розділів у змісті, порівнює їх назви з заголовками в тексті.

4.3. Забезпечує правильність написання й уніфікацію термінів, символів, одиниць виміру, умовних скорочень, однаковість позначень в ілюстраціях і тексті.

4.4. Усуває неясність у написанні окремих букв і знаків, неправильну розбивку тексту на абзаци.

4.5. Погоджує з редакторами замічені стилістичні погрішності.

4.6. Перевіряє правильність оформлення таблиць, виносок, формул, довідкового матеріалу видання, повноту бібліографічного опису і наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті.

4.7. Дає вказівки складачу по набору дефісів, тире, багатозначних чисел і т.п.

4.8. Доповнює редакторський паспорт, відзначаючи в ньому всі особливості вичитування рукопису.

4.9. Перевіряє відповідність набраного тексту оригіналу при читанні коректурних відбитків.

4.10. Виправляє орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, допущені при наборі чи передруці рукописів.

4.11. Перевіряє правильність набору тексту, заголовків, приміток і інших частин видання, що виділяються, відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва і вказівок технічного редактора.

4.12. Підписує рукопис в набір, видання до друку і на випуск у світ.

 1. Права коректора

Коректор має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність коректора

Коректор несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи коректора

Режим роботи коректора визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці коректора визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00