Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція керуючого сільськогосподарською ділянкою

Посадова інструкція керуючого сільськогосподарською ділянкою

Посадова інструкція керуючого сільськогосподарською ділянкою

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність керуючого сільськогосподарською ділянкою.

1.2  Керуючий сільськогосподарською ділянкою відноситься до категорії керівників.

1.3  Керуючий сільськогосподарською ділянкою призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника сільськогосподарського підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику сільськогосподарського підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам сільськогосподарської ділянки

1.4.4

Працівника заміщає

заступник керуючого

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до керуючого сільськогосподарською ділянкою:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3 років

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються питань сільськогосподарського виробництва і виробничо-господарської діяльності його відділення (ферми, сільськогосподарської ділянки).

Технологію сільськогосподарського виробництва і передовий сільськогосподарський досвід.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання, методи нормування праці.

Законодавство про працю.

Земельне законодавство.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність керуючого сільськогосподарською ділянкою

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження керівника сільськогосподарського підприємства; Положення про сільськогосподарську ділянку, Посадова інструкція керуючого сільськогосподарською ділянкою, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки керуючого сільськогосподарською ділянкою

Керуючий відділенням (фермою, сільськогосподарською ділянкою):

4.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю відділення (ферми, сільськогосподарської ділянки).

4.2. Бере участь у розробці завдань по виробництву сільськогосподарської продукції і забезпечує їх виконання.

4.3. Веде переговори, зв'язані з постачаннями, замовленнями і збутом продукції.

4.4. Забезпечує раціональне використання трудових ресурсів, землі, будинків, споруджень, технічних і інших засобів виробництва, організацію виробництва, механізацію виробничих процесів, виявлення і використання резервів підвищення продуктивності праці.

4.5. Організує впровадження передової технології виробництва, передових прийомів оброблення високоврожайних сортів сільськогосподарських культур і виведення порід худоби, науково обґрунтованої системи внесення добрив.

4.6. Домагається економії трудових, матеріальних і грошових ресурсів.

4.7. Забезпечує застосування прогресивних систем заробітної плати і матеріального стимулювання, науково обґрунтованих норм виробітку, розвиток раціоналізації і винахідництва.

4.8. Організує облік і складання встановленої звітності про виробничу діяльність відділення (ферми, сільськогосподарської ділянки).

4.9. Контролює дотримання працівниками виробничої, трудової дисципліни, виконання правил по охороні праці, техніці безпеки, протипожежному захисту і виробничій санітарії.

4.10. Вносить пропозиції про заохочення працівників, що відрізнилися і накладення в необхідних випадках дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни.

4.11. Бере участь в організації підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

4.12. Здійснює керівництво працівниками відділення (ферми, сільськогосподарської ділянки).

 1. Права керуючого сільськогосподарською ділянкою

Керуючий сільськогосподарською ділянкою має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність керуючого сільськогосподарською ділянкою

Керуючий сільськогосподарською ділянкою несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи керуючого сільськогосподарською ділянкою

Режим роботи керуючого сільськогосподарською ділянкою визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці керуючого сільськогосподарською ділянкою

Умови оплати праці керуючого сільськогосподарською ділянкою визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00