Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці

Посадова інструкція інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці.

1.2  Інструктор по спортивно-оздоровчій гімнастиці відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інструктор по спортивно-оздоровчій гімнастиці призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора спортивного клуба.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору спортивного клуба

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором спортивного клуба

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці:

2.1.

Освіта*

вища; середня професійна

2.2.

Досвід роботи

досвід роботи не менш (1 року; 2 років; ін.)

2.3.

Знання

Положення закону «Про фізичну культуру і спорт в Україні», інших нормативних правових документів, що визначають напрямки і перспективи розвитку фізичної культури і спорту.

Правові основи фізкультурно-оздоровчої роботи.

Правила експлуатації спортивного устаткування і спортивної техніки.

Методи фізичної підготовки і спортивного тренування.

Схеми побудови тренування.

Техніку тренування різних м'язових груп.

Техніку руху у вправах.

Основні принципи занять (тренувань), особливості тренувань в залежності від статі, віку, стану здоров'я.

Методики побудови і розучування вправ.

Методики проведення тестування.

Анатомію людини (опорно-руховий апарат, серцево-судинну систему, ендокринну систему, будівлю і функції внутрішніх органів).

Основи дієтології (правила складання раціонів і режимів харчування для осіб, що займаються, особливості харчування осіб, що займаються на різних етапах підготовки, енергообмін).

Основи біохімії (біохімічні основи м'язової діяльності).

Основи фізіології м'язової діяльності.

Принципи формування груп.

Основи організації лікарського контролю, невідкладної допомоги.

Вітчизняний і закордонний досвід в області оздоровчої гімнастики.

Засоби обчислювальної техніки, комунікації і зв'язку.

Правила і норми техніки безпеки, санітарно-гігієнічні норми.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка по напрямку (фітнес, бодібілдінг, аеробіка, ін.)

 1. Документи, які регламентують діяльність інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут спортивного клуба, Накази і розпорядження директора спортивного клуба; Положення про спортивний клуб, Посадова інструкція інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці

Інструктор по спортивно-оздоровчій гімнастиці:

4.1. Організує набір у групи спортивної й оздоровчої спрямованості осіб, що бажають займатися фізичною культурою і спортом.

4.2. Вивчає «історію здоров'я» клієнта (загальний фізичний стан; наявність захворювань і фізіологічних недоліків, що передбачається усунути за допомогою занять; наявність травм; протипоказань до окремих видів занять, силових навантажень; ін.).

4.3. Робить виміри ваги, тиску, параметрів роботи серця.

4.4. Пропонує клієнту продемонструвати свої здібності, щоб оцінити силу (м'язову, швидкісну, ін.), витривалість, спритність, гнучкість, а також визначає ключові елементи для складання індивідуальних програм, оцінки можливості занять у групі, розподілу в групу, що відповідає стану особи, що займається.

4.5. Робить розрахунки, необхідні для вибору оптимальних форм і видів занять, типів навантажень (силового, локального, динамічного, статичного).

4.6. Комплектує групи особами, що займаються, контролює кількісний і якісний склад груп.

4.7. Проводить комплекс практичних заходів і теоретичних занять по забезпеченню техніки безпеки осіб, що займаються.

4.8. Складає план занять і розробляє найбільш ефективні методики проведення тренувань.

4.9. Розробляє програми безпечних і ефективних розминок, проводить розминки з особами, що займаються, акцентує їх увагу на окремих вправах.

4.10. Доводить до відома осіб, що займаються, основні цілі тренування, роз'ясняє правила використання спортивного устаткування й інвентарю, демонструє основні елементи і послідовність виконання вправ, проводить тренування.

4.11. Консультує осіб, що займаються по питанням виконання індивідуальних вправ, техніці групових вправ, з питань спортивного й оздоровчого харчування (дієти); звертає увагу на помилки, що допускаються в процесі занять і коректує їх.

4.12. Здійснює контроль за дотриманням особами, що займаються, правил користування спортивним інвентарем і устаткуванням.

4.13. Здійснює поетапний контроль підготовленості осіб, що займаються, і на його основі корекцію цього процесу.

4.14. Працює в тісному контакті з медичними працівниками (при наявності таких у штаті спортклубу) для забезпечення медичного спостереження за особами, що займаються в групах.

4.15. Забезпечує підвищення фізичної, теоретичної, морально-вольової, технічної і спортивної підготовленості осіб, що займаються, зміцнення й охорону їх здоров'я в процесі занять, безпеку занять.

4.16. Створює умови, що попереджають випадки травматизму під час занять і що виключають застосування допінгів.

4.17. Надає невідкладну медичну допомогу при травмах, ушкодженні здоров'я, ін.

4.18. Постійно стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

4.19. Бере участь в організації заходів щодо зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом.

4.20. Веде систематичний облік і аналіз результатів роботи груп.

 1. Права інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці

Інструктор по спортивно-оздоровчій гімнастиці має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці

Інструктор по спортивно-оздоровчій гімнастиці несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці

Режим роботи інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інструктора по спортивно-оздоровчій гімнастиці визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора спортивного клуба.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00