Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по якості

Посадова інструкція інженера по якості

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по якості.

1.2  Інженер по якості відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по якості призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу контролю якості

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу контролю якості

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по якості:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по керуванню якістю продукції.

Систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за якістю продукції.

Технологічні процеси і режими виробництва.

Основні технологічні і конструктивні дані продукції, що випускається.

Діючі в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови.

Види виробничого браку, методи його попередження й усунення.

Порядок пред'явлення і розгляду рекламацій по якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової продукції.

Вимоги, запропоновані до технічної документації, сировині, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової продукції, системи, методи і кошти контролю їх якості.

Правила проведення іспитів і приймання продукції.

Порядок підготовки промислової продукції до сертифікації й атестації.

Організація обліку, порядок і терміни складання звітності про якість продукції.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менш 3 років або на інших посад, що займаються фахівцями із середнєю професійною (технічною) освітою, не менш 5 років;

- для інженера по якості II категорії потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по якості чи на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою освітою, не менш 3 років;

- для інженера по якості I категорії потрібна вища технічна освіта і стаж роботи на посаді інженера по якості II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера по якості

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу контролю якості); Положення про відділ контролю якості, Посадова інструкція інженера по якості, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по якості

Інженер по якості:

4.1. Забезпечує виконання завдань по підвищенню якості продукції, що випускається, робіт (послуг), що виконуються, здійснює контроль за діяльністю підрозділів підприємства по забезпеченню відповідності продукції, робіт (послуг) сучасному рівню розвитку науки і техніки, вимогам споживачів на внутрішньому ринку, а також експортним вимогам і ін.

4.2. Бере участь у розробці, удосконаленні і впровадженні системи керування якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх дотримання.

4.3. Аналізує інформацію, отриману на різних етапах виробництва продукції, робіт (послуг), показники якості, що характеризують продукцію, що розробляється та випускається, роботи (послуги) і вживає заходів по запобіганню випуску продукції, провадження робіт, послуг, що не відповідають установленим вимогам.

4.4. Розглядає й аналізує рекламації і претензії до якості продукції, робіт (послуг), готує висновки і веде листування за результатами їх розгляду.

4.5. Вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції, робіт (послуг), бере участь у розробці заходів щодо їх усунення.

4.6. Підготовляє висновки про відповідність якості матеріалів, що надходять на підприємство сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів стандартам, технічним умовам і оформляє документи для пред'явлення претензій постачальникам.

4.7. Вивчає передовий вітчизняний і закордонний досвід по розробці і впровадженню систем керування якістю.

4.8. Бере участь у створенні стандартів підприємства по керуванню якістю, у роботах по підготовці продукції до сертифікації й атестації, у підготовці заходів, зв'язаних із упровадженням стандартів і технічних умов на продукцію, що випускається підприємством, а також у розробці і впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю, що передбачають автоматизацію і механізацію контрольних операцій і створення для цих цілей засобів, у тому числі засобів контролю, що не руйнують.

4.9. Бере участь у розробці методик і інструкцій з поточного контролю якості робіт у процесі виготовлення продукції, в іспитах готових виробів і оформленні документів, що засвідчують їх якість.

4.10. Розробляє й організує виконання заходів щодо результатів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за впровадженням і дотриманням стандартів і технічних умов по якості продукції, підготовці продукції до сертифікації й атестації.

4.11. Веде облік і складає звітність про діяльність підприємства по керуванню якістю продукції.

 1. Права інженера по якості

Інженер по якості має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера по якості

Інженер по якості несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по якості

Режим роботи інженера по якості визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера по якості

Умови оплати праці інженера по якості визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00