Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по підготовці кадрів

Посадова інструкція інженера по підготовці кадрів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по підготовці кадрів.

1.2  Інженер по підготовці кадрів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по підготовці кадрів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу підготовки кадрів.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу підготовки кадрів

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по підготовці кадрів:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна чи інженерно-економічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти з питань підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

Структуру і штати підприємства, профіль, спеціалізацію і перспективи його розвитку.

Кадрову політику і стратегію підприємства.

Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

Форми, види і методи професійного навчання.

Порядок розробки планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм, іншої учбово-методичної документації.

Порядок оформлення договорів з навчальними закладами.

Порядок складання кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів і оформлення трудових договорів (контрактів) з викладачами й інструкторами.

Прогресивні форми, методи і засоби навчання.

Порядок фінансування витрат на навчання.

Організацію роботи з профорієнтації і профвідбору.

Систему оплати праці викладачів і інструкторів.

Порядок ведення обліку і складання звітності по підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів.

Основи педагогіки, соціології, психології й організації праці.

Основи трудового законодавства.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Правила і норми по охороні праці, техніці безпеки, виробничій санітарії, пожежній безпеці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* середня професійна (технічна чи інженерно-технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менш 3 років чи на інших посадах, що займаються фахівцями із середнєю професійною освітою, не менш 5 років;

Для II категорії – потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по підготовці кадрів або на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою освітою, не менш 3 років;

Для інженера по підготовці кадрів I категорії – потрібна професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по підготовці кадрів II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по підготовці кадрів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальнику відділу підготовки кадрів); Положення про відділ підготовки кадрів, Посадова інструкція інженера по підготовці кадрів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по підготовці кадрів

Інженер по підготовці кадрів:

4.1. Організує професійне навчання робітників і підвищення кваліфікації керівників і фахівців (підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робочих кадрів на виробництві, у середніх професійних навчальних закладах, економічне навчання, практичне навчання молодих фахівців, а також виробничої практики студентів і учнів у період проходження ними стажування).

4.2. Виходячи з потреби підприємства в кваліфікованих кадрах і з урахуванням вимог ринкової економіки розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності працюючих з необхідними розрахунками й обґрунтуваннями.

4.3. Встановлює контакти з навчальними закладами, оформляє договори на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників підприємства.

4.4. Складає графіки направлення керівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів, контролює їхнє виконання.

4.5. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у розробці учбово-методичної документації (навчальних планів і програм професійного розвитку, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп і т.д.).

4.6. Здійснює керівництво учбово-методичною роботою по усіх видах і формах підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

4.7. Підбирає кадри викладачів і інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників з наступним затвердженням їх у встановленому порядку, комплектує навчальні групи.

4.8. Контролює систематичність і якість проведених занять, успішність учнів, дотримання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації.

4.9. Виконує роботу по забезпеченню навчального процесу необхідною методичною літературою, а також оснащенню навчальних і методичних кабінетів устаткуванням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочним приладдям, а також впровадженню в навчальний процес автоматизованих засобів і сучасних активних методів навчання.

4.10. Бере участь у проведенні підсумкових занять, іспитів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.

4.11. Організує лекції і доповіді, проведення семінарів і консультацій з метою підвищення рівня професійної підготовки наставників, викладачів і інструкторів.

4.12. Підготовляє трудові договори (контракти) з викладачами й інструкторами, складає кошториси витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює правильність використання коштів на ці цілі.

4.13. Бере участь у здійсненні контролю за відвідуваністю занять і успішністю працівників, що навчаються на курсах і в навчальних закладах без відриву від виробництва, підготовкою і підвищенням кваліфікації фахівців у системі середньої і вищої професійної освіти, а також інститутів і курсів підвищення кваліфікації.

4.14. Бере участь в організації роботи кваліфікаційних комісій і учбово-методичної ради підприємства по професійному навчанню робітників на виробництві, в реалізації їхніх рішень, розробці мір, що сприяють росту продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації і майстерності працівників.

4.15. Постійно удосконалює форми і методи професійного навчання і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює і поширює передовий досвід у цій області.

4.16. Аналізує якісні показники результатів навчання і його ефективність (зміна професійно-кваліфікаційного і посадового складу робітників та службовців, зростання продуктивності праці, заробітної плати і т.д.), веде встановлену звітність.

 1. Права інженера по підготовці кадрів

Інженер по підготовці кадрів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по підготовці кадрів

Інженер по підготовці кадрів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по підготовці кадрів

Режим роботи інженера по підготовці кадрів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по підготовці кадрів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00