Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по охороні навколишнього середовища

Посадова інструкція інженера по охороні навколишнього середовища

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по охороні навколишнього середовища.

1.2  Інженер по охороні навколишнього середовища відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по охороні навколишнього середовища призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу охорони навколишнього середовища.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу охорони навколишнього середовища

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по охороні навколишнього середовища:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Екологічне законодавство.

Нормативні і методичні матеріали по охороні навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів.

Системи екологічних стандартів і нормативів.

Виробничу й організаційну структуру підприємства і перспективи його розвитку.

Технологічні процеси і режими виробництва продукції підприємства.

Порядок проведення екологічної експертизи передпланових, передпроектних і проектних матеріалів.

Методи екологічного моніторингу.

Засоби контролю відповідності технічного стану устаткування підприємства вимогам охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування, діючі екологічні стандарти і нормативи.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід в області охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Порядок обліку і складання звітності по охороні навколишнього середовища.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* для інженера по охороні навколишнього середовища II категорії потрібна вища професійна освіта і стаж роботи на посаді інженера по охороні навколишнього середовища не менш 3 років;

- для інженера по охороні навколишнього середовища I категорії потрібна вища професійна освіта і стаж роботи на посаді еколога II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по охороні навколишнього середовища

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу охорони навколишнього середовища); Положення про відділ охорони навколишнього середовища, Посадова інструкція інженера по охороні навколишнього середовища, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по охороні навколишнього середовища

Інженер по охороні навколишнього середовища :

4.1. Здійснює контроль за дотриманням у підрозділах підприємства діючого екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів по охороні навколишнього середовища, сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров'я працівників.

4.2. Розробляє проекти перспективних і поточних планів проведення заходів щодо охорони навколишнього середовища, контролює їх виконання.

4.3. Бере участь у проведенні екологічної експертизи техніко-економічних обґрунтувань, проектів розширення і реконструкції діючих виробництв, а також створюваних нових технологій і устаткування, розробці заходів щодо впровадження нової техніки.

4.4. Бере участь у проведенні науково-дослідних і опитних робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забруднення навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення чи повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів.

4.5. Здійснює контроль за дотриманням технологічних режимів природоохоронних об'єктів, аналізує їх роботу, стежить за дотриманням правил охорони природи, за станом навколишнього середовища в районі розташування підприємства.

4.6. Складає технологічні регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорта, інструкції й іншу технічну документацію.

4.7. Бере участь у перевірці відповідності технічного стану устаткування вимогам охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування.

4.8. Складає встановлену звітність про виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища, бере участь у роботі комісій з перевірки діяльності підприємства.

 1. Права інженера по охороні навколишнього середовища

Інженер по охороні навколишнього середовища має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера по охороні навколишнього середовища

Інженер по охороні навколишнього середовища несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по охороні навколишнього середовища

Режим роботи інженера по охороні навколишнього середовища визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера по охороні навколишнього середовища

Умови оплати праці інженера по охороні навколишнього середовища визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00