Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція інженера по метрології

Посадова інструкція інженера по метрології

Посадова інструкція інженера по метрології

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по метрології.

1.2  Інженер по метрології відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по метрології призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням головного метролога.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

головному метрологу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по метрології:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по метрологічному забезпеченню виробництва.

Організацію метрологічного забезпечення виробництва.

Стандарти й інші нормативні документа по метрологічній атестації продукції, експлуатації, ремонту, налагодженню, перевірці, юстировці і збереженню засобів вимірів.

Технічні вимоги, пропоновані до продукції, що випускається підприємством, технологію її виробництва.

Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і принципи роботи засобів вимірів, технологію їх ремонту.

Методи виконання вимірів.

Порядок проведення атестації і сертифікації продукції.

Основні вимоги організації праці при проектуванні.

Порядок визначення економічної ефективності впровадження нових методів і засобів вимірів.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійно технічна освіта і стаж роботи на інженерно-технічних посадах не менш 3 років; ін.)

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера по метрології

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (головного метролога); Положення про відділ головного метролога, Посадова інструкція інженера по метрології, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по метрології

Інженер по метрології:

4.1. Виконує роботу по метрологічному забезпеченню розробки, виробництва, іспитів і експлуатації продукції, що випускається підприємством.

4.2. Бере участь:

— у підготовці проектів перспективних і поточних планів впровадження нової вимірювальної техніки, пропозицій до галузевих планів метрологічного забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних заходів щодо удосконалювання метрологічного забезпечення, засобів і методів вимірів;

— у підготовці і реалізації заходів для підвищення якості і конкурентноздатності продукції, її відповідності вимогам міжнародних стандартів.

4.3. Складає локальні перевірочні схеми по видах вимірів, встановлює періодичність перевірок засобів вимірів і розробляє календарні графіки їх проведення.

4.4. Здійснює:

— метрологічну експертизу конструкторської і технологічної документації, що розроблюється на підприємстві і надходить від інших підприємств;

— метрологічну атестацію нестандартизованих засобів вимірів.

4.5. Проводить роботу з вибору засобів і методів вимірів, розробляє методики їх виконання.

4.6. Бере участь:

— у підготовці технічних завдань на проектування;

— у розробці засобів вимірів спеціального призначення;

— у підготовці продукції, що випускається підприємством, до атестації і сертифікації;

— у проведенні іспитів нових видів продукції;

— в аналізі причин порушень технологічних режимів, браку продукції, непродуктивних витрат сировини, матеріалів, енергії й інших втрат у виробництві, зв'язаних зі станом засобів вимірів, контролю й іспитів.

4.7. Здійснює:

— перевірку складних засобів вимірів, технологічного устаткування на відповідність установленим нормам точності;

— проведення складних вимірів у ході технологічних процесів і іспитів продукції, а також вимірів, зв'язаних з вирішенням розбіжностей між підрозділами підприємства з питань оцінки точності і вибору засобів і методів вимірів.

4.8. Підготовляє висновки за результатами перевірки і вимірів.

4.9. Бере участь у впровадженні державних і галузевих стандартів, стандартів підприємства й інших нормативних документів, що регламентують точність вимірів.

4.10. Проводить розрахунки економічної ефективності впровадження нових методів і засобів вимірів.

4.11. Визначає потреби підрозділів підприємства в засобах вимірів, складає зведені заявки на їх придбання.

4.12. Здійснює:

— обов'язковий контроль за станом і правильністю монтажу, установки і застосування засобів вимірів;

— технічне приймання нових вимірювальних засобів, що надійшли на підприємство.

4.13. Бере участь у розробці й узгодженні стандартів і інших нормативних документів з питань метрології.

4.14. Складає звіти про виконання планів метрологічного забезпечення виробництва.

 1. Права інженера по метрології

Інженер по метрології має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по метрології

Інженер по метрології несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по метрології

Режим роботи інженера по метрології визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по метрології визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


{module 43}
  {module 28}