Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по метрології

Посадова інструкція інженера по метрології

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по метрології.

1.2  Інженер по метрології відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по метрології призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням головного метролога.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

головному метрологу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по метрології:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по метрологічному забезпеченню виробництва.

Організацію метрологічного забезпечення виробництва.

Стандарти й інші нормативні документа по метрологічній атестації продукції, експлуатації, ремонту, налагодженню, перевірці, юстировці і збереженню засобів вимірів.

Технічні вимоги, пропоновані до продукції, що випускається підприємством, технологію її виробництва.

Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і принципи роботи засобів вимірів, технологію їх ремонту.

Методи виконання вимірів.

Порядок проведення атестації і сертифікації продукції.

Основні вимоги організації праці при проектуванні.

Порядок визначення економічної ефективності впровадження нових методів і засобів вимірів.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійно технічна освіта і стаж роботи на інженерно-технічних посадах не менш 3 років; ін.)

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера по метрології

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (головного метролога); Положення про відділ головного метролога, Посадова інструкція інженера по метрології, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по метрології

Інженер по метрології:

4.1. Виконує роботу по метрологічному забезпеченню розробки, виробництва, іспитів і експлуатації продукції, що випускається підприємством.

4.2. Бере участь:

— у підготовці проектів перспективних і поточних планів впровадження нової вимірювальної техніки, пропозицій до галузевих планів метрологічного забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних заходів щодо удосконалювання метрологічного забезпечення, засобів і методів вимірів;

— у підготовці і реалізації заходів для підвищення якості і конкурентноздатності продукції, її відповідності вимогам міжнародних стандартів.

4.3. Складає локальні перевірочні схеми по видах вимірів, встановлює періодичність перевірок засобів вимірів і розробляє календарні графіки їх проведення.

4.4. Здійснює:

— метрологічну експертизу конструкторської і технологічної документації, що розроблюється на підприємстві і надходить від інших підприємств;

— метрологічну атестацію нестандартизованих засобів вимірів.

4.5. Проводить роботу з вибору засобів і методів вимірів, розробляє методики їх виконання.

4.6. Бере участь:

— у підготовці технічних завдань на проектування;

— у розробці засобів вимірів спеціального призначення;

— у підготовці продукції, що випускається підприємством, до атестації і сертифікації;

— у проведенні іспитів нових видів продукції;

— в аналізі причин порушень технологічних режимів, браку продукції, непродуктивних витрат сировини, матеріалів, енергії й інших втрат у виробництві, зв'язаних зі станом засобів вимірів, контролю й іспитів.

4.7. Здійснює:

— перевірку складних засобів вимірів, технологічного устаткування на відповідність установленим нормам точності;

— проведення складних вимірів у ході технологічних процесів і іспитів продукції, а також вимірів, зв'язаних з вирішенням розбіжностей між підрозділами підприємства з питань оцінки точності і вибору засобів і методів вимірів.

4.8. Підготовляє висновки за результатами перевірки і вимірів.

4.9. Бере участь у впровадженні державних і галузевих стандартів, стандартів підприємства й інших нормативних документів, що регламентують точність вимірів.

4.10. Проводить розрахунки економічної ефективності впровадження нових методів і засобів вимірів.

4.11. Визначає потреби підрозділів підприємства в засобах вимірів, складає зведені заявки на їх придбання.

4.12. Здійснює:

— обов'язковий контроль за станом і правильністю монтажу, установки і застосування засобів вимірів;

— технічне приймання нових вимірювальних засобів, що надійшли на підприємство.

4.13. Бере участь у розробці й узгодженні стандартів і інших нормативних документів з питань метрології.

4.14. Складає звіти про виконання планів метрологічного забезпечення виробництва.

 1. Права інженера по метрології

Інженер по метрології має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по метрології

Інженер по метрології несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по метрології

Режим роботи інженера по метрології визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по метрології визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00