Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція інженера по безпеці руху

Посадова інструкція інженера по безпеці руху

Посадова інструкція інженера по безпеці руху

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по безпеці руху.

1.2  Інженер по безпеці руху відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по безпеці руху призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора автотранспортного підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору автотранспортного підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по безпеці руху:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи*

2.3.

Знання

основи трудового, адміністративного і карного законодавства;

правила дорожнього руху;

постанови, розпорядження, накази вищестоящих організацій, нормативні документи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;

устрій, призначення і конструктивні особливості автомобілів;

правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

основи економіки, організації виробництва і праці;

порядок і правила ведення форм обліку і звітності по безпеці руху;

методи і форми інформації і пропаганди по безпеці руху;

правила охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту; основи трудового законодавства;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

* На посаду:

— інженера по безпеці руху II категорії призначається особа, що має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера по безпеці руху або на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою освітою, не менш 3 років.

— інженера по безпеці руху I категорії призначається особа, що має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера по безпеці руху II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера по безпеці руху

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства, Посадова інструкція інженера по безпеці руху, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по безпеці руху

Інженер по безпеці руху виконує наступні обов'язки:

4.1. Організує на автотранспортному підприємстві профілактичну роботу з викорінювання дорожньо-транспортних випадків і здійснює систематичний контроль за виконанням усіма працівниками підприємства правил технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту і дорожнього руху, інструкцій, наказів і інших керівних документів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

4.2. Контролює належний технічний стан рухомого складу, що випускається на лінію, що відповідає видам перевезень і кваліфікації водіїв; дотримання дисципліни, стан здоров'я водіїв і якість їх роботи на лінії; підвищення професійної майстерності водіїв і інших працівників, діяльність яких зв'язана з експлуатацією рухомого складу.

4.3. Бере участь у проведенні службового розслідування дорожньо-транспортних випадків, у яких брав участь рухомий склад підприємства, з виїздом на місця їх виникнення, і організує проведення в колективі підприємства розборів цих подій і допущених водіями порушень правил дорожнього руху.

4.4. Веде облік дорожньо-транспортних випадків і порушень водіями правил дорожнього руху, аналізує обставини і причини їх виникнення, розробляє на цій основі конкретні заходи для їх усунення й організує їх реалізацію.

4.5. Проводить перевірки роботи всіх служб і підрозділів підприємства в частини, що стосується забезпечення безпеки руху і попередження дорожньо-транспортних випадків, і вносить керівництву підприємства пропозиції для вживання діючих заходів по усуненню виявлених порушень і недоліків.

4.6. Забезпечує кабінет по безпеці руху необхідними методичними матеріалами і наочним приладдям, організує проведення в ньому занять, бесід, лекцій, доповідей і поширення досвіду безаварійної роботи водіїв, бригад, колон (загонів) і підприємств.

4.7. Бере участь у роботі діючих в органах ДАІ комісій з розгляду адміністративних матеріалів про порушення, допущені водіями підприємства.

4.8. Бере участь у роботі атестаційної комісії підприємства по присвоєнню і зниженню класу кваліфікації.

4.9. Здійснює взаємодію з територіальними органами ДАІ з питань, зв'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху.

4.10. Веде облік і встановлену звітність по безпеці руху.

 1. Права інженера по безпеці руху

Інженер по безпеці руху має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по безпеці руху

Інженер по безпеці руху несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по безпеці руху

Режим роботи інженера по безпеці руху визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по безпеці руху визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00