Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Посадова інструкція інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Посадова інструкція інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по автоматизованих системах управління виробництвом.

1.2  Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу автоматизованих систем управління виробництвом.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу автоматизованих систем управління виробництвом

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

¾

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

¾

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по автоматизованих системах управління виробництвом:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу*

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з питань організації автоматизованих систем управління виробництвом.

Перспективи розвитку підприємства.

Організація економічного планування й оперативного регулювання виробництва.

Структура підприємства, виробничі і функціональні зв'язки між його підрозділами.

Задачі і зміст АСУВ.

Порядок розробки проектів АСУВ і її підсистем, технічних завдань, технічних і робочих проектів.

Економіко-математичні методи.

Основи теорії економічної кібернетики.

Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Порядок постановки задач, їх алгоритмізації.

Методи визначення економічної ефективності впровадження АСУВ.

Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядницької документації.

Порядок розробки й оформлення технічної документації.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

¾

*На посаду:

- інженера по автоматизованих системах управління виробництвом II категорії - особа, що має вищу професійну (інженерно-економічну чи технічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера по автоматизованих системах управління виробництвом або на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною (інженерно-економічною чи технічною) освітою, не менш 3 років;

- інженера по автоматизованих системах управління виробництвом I категорії - особа, що має вищу професійну (інженерно-економічну чи технічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера по автоматизованих системах управління виробництвом II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу АСУВ); Положення про відділ автоматизованих систем управління виробництвом, Посадова інструкція інженера АСУВ, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом:

4.1. Виконує роботу по проектуванню і впровадженню автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ) на основі застосування сукупності економіко-математичних методів, сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку, елементів теорії економічної кібернетики.

4.2. Вивчає систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливості формалізації елементів діючої системи і доцільності перекладу відповідних процесів на автоматизований режим.

4.3. Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь у складанні технічного завдання на проектування АСУВ і її окремих етапів і підсистем, у розробці технічних і робочих проектів.

4.4. Формулює постановку задач, виконує роботу з їх алгоритмізації, виявляє можливості типізації рішень окремих елементів системи, підготовляє пропозиції про застосування в проектуванні АСУВ типових блоків і бере участь у їхньому створенні.

4.5. Вивчає розроблені проектними організаціями і діючі на інших підприємствах системи автоматизованого управління виробництвом з метою використання передового досвіду проектування й експлуатації АСУВ.

4.6. Бере участь у роботі з удосконалювання документообігу на підприємстві, формулює вимоги до змісту і побудови технічної й організаційно-розпорядницької документації, що використовується в системі автоматизованого управління виробництвом.

4.7. Розробляє технологічні схеми обробки інформації з установлених задач АСУВ з обліком організаційного і технічного забезпечення по всіх підсистемах.

4.8. Підготовляє проекти методичних матеріалів, інструкцій і іншої технічної документації, зв'язаної зі створенням і використанням фондів інформаційного використання АСУВ.

4.9. Бере участь у роботі з налагодження, опитної експлуатації і поетапному введенню в дію комплексу технічних засобів АСУВ.

4.10. Здійснює авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації.

4.11. Вивчає причини відмовлень і порушень у системі, розробляє пропозиції по їх усуненню і попередженню, по підвищенню якості і надійності АСУВ.

4.12. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовці даних для АСУВ, по оформленню необхідних документів і розшифровці інформації, обробленої засобами обчислювальної техніки.

 1. Права інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Режим роботи інженера по автоматизованих системах управління виробництвом визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по автоматизованих системах управління виробництвом визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00