Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з науково-технічної інформації

Посадова інструкція інженера з науково-технічної інформації

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з науково-технічної інформації.

1.2  Інженер з науково-технічної інформації відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер з науково-технічної інформації призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника технічного відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику технічного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера з науково-технічної інформації.:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна чи інженерно-економічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по організації науково-технічної й економічної інформації;

структуру підприємства, його профіль, спеціалізацію по і перспективи розвитку; стан і перспективи розвитку вітчизняної і закордонної науки і техніки у відповідних областях знань і галузях виробництва;

основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства; методи організації і планування інформаційної роботи; нові інформаційні технології;

правила, інструкції, положення й інші нормативні акти, що визначають систему комплектування, збереження, пошуку і видачі наукової і виробничо-технічної інформації;

порядок підготовки інформаційних матеріалів до видання й основи редакційно-видавничої роботи; організацію довідково-інформаційного фонду; основи економіки, організації виробництва, праці і керування; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

Під час відсутності інженера з науково-технічної інформації його посадові обов'язки виконує у встановленому порядку призначений заступник, що несе повну відповідальність за якісне, ефективне і своєчасне їх виконання.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менш 3 років чи на інших посадах, що займаються фахівцями із середнєю професійною освітою, не менш 5 років.

- для інженера з науково-технічної інформації I категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з науково-технічної інформації II категорії не менш 3 років;

- для інженера з науково-технічної інформації II категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з науково-технічної інформації або на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера з науково-технічної інформації.

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника технічного відділу); Положення про технічний відділ, Посадова інструкція інженера з науково-технічної інформації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера з науково-технічної інформації.

Для виконання покладених на нього функцій інженер з науково-технічної інформації зобов'язаний:

4.1. Вивчати потреби працівників підприємства в науково-технічній і економічній інформації і здійснювати з використанням нових інформаційних технологій довідково-інформаційне забезпечення їх матеріалами про вітчизняні і закордонні досягнення науки, техніки, економіки і передового виробничого досвіду з метою підвищення науково-технічних і економічних знань працівників, створення зовнішнього і внутрішнього інформаційного середовища підприємства, що дозволяє підприємству адаптуватися до ринкових умов.

4.2. Брати участь у рішенні задач маркетингу продукції підприємства і реалізації власної програми маркетингу інформаційної продукції, підготовці аналітичної і рекламної продукції.

4.3. Брати участь у створенні довідково-інформаційного фонду підприємства, розрахованого на застосування сучасних інформаційно-пошукових систем.

4.4. Систематично поповнювати довідково-інформаційний фонд матеріалами відповідно до профілю підприємства, проводити з використанням сучасної комп'ютерної техніки їх обробку і систематизацію, вести картотеки і каталоги, у тому числі електронні, складати реферати й анотації, контролювати їх практичне використання.

4.5. Брати участь у проведенні дослідження ринку інформаційних послуг і маркетингу інформаційної продукції і послуг підприємства, підготовці тематичних оглядів про стан і тенденції розвитку виробництва, по порівнянню досягнутих результатів з результатами діяльності і практикою аналогічних вітчизняних і закордонних підприємств.

4.6. Підготовляти матеріали про передовий виробничо-технічний досвід підприємства по запитам інших підприємств і установ, вести листування з цих питань.

4.7. Брати участь у пропаганді досягнень вітчизняної і закордонної науки і техніки, передового досвіду, в організації його впровадження, а також у проведенні нарад, семінарів, лекцій, екскурсій, виставок, рекламно-комерційній роботі.

4.8. Вести облік ефективності використання інформаційних матеріалів на підприємстві при освоєнні передового досвіду.

4.9. Удосконалювати форми і методи інформаційної роботи.

4.10. Підготовляти звітність про зроблену роботу.

 1. Права інженера з науково-технічної інформації.

Інженер з науково-технічної інформації має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера з науково-технічної інформації.

Інженер з науково-технічної інформації несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера з науково-технічної інформації.

Режим роботи інженера з науково-технічної інформації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера з науково-технічної інформації визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00