Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція завідуючого їдальні

Посадова інструкція завідуючого їдальні

Посадова інструкція завідуючого їдальні

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідуючого їдальні.

1.2  Завідуючий їдальні відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідуючий їдальні призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам їдальні

1.4.4

Працівника заміщає

заступник

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до завідуючого їдальні:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи зі спеціальності не менш 3 років

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються організації суспільного харчування.

Організацію виробництва і керування їдальні, задачі і функції її підрозділів.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід організації суспільного харчування й обслуговування відвідувачів.

Режим роботи їдальні.

Економіку суспільного харчування.

Організацію оплати і стимулювання праці.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, виробничої санітарії й особистої гігієни.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна освіта і стаж роботи зі спеціальності не менш 5 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність завідуючого їдальні

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про їдальню, Посадова інструкція завідуючого їдальні, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідуючого їдальні

Завідувач їдальні:

4.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською і торгово-обслуговуючою діяльністю їдальні.

4.2. Організує роботу й ефективну взаємодію виробничих цехів і ділянок, направляє їх діяльність на забезпечення високої якості приготування їжі і високої культури обслуговування відвідувачів.

4.3. Організує своєчасне забезпечення їдальні продовольчими і промисловими товарами, необхідними для ведення виробничого і торгово-обслуговуючого процесу.

4.4. Забезпечує високий рівень ефективності виробництва, впровадження нової техніки і технології, прогресивних форм обслуговування й організації праці.

4.5. З урахуванням ринкових методів господарювання вивчає попит споживачів на продукцію суспільного харчування.

4.6. Організує розміщення працівників з урахуванням їх спеціальності і кваліфікації, досвіду роботи, особистісних якостей і раціонального поділу торгово-обслуговуючої діяльності їдальні.

4.7. Організує ведення обліку і своєчасне представлення обліково-звітної документації про виробничо-господарську діяльність їдальні, правильне застосування форм і систем оплати і стимулювання праці.

4.8. Здійснює контроль за якістю готування їжі, дотриманням правил торгівлі, ціноутворення і вимог по охороні праці і техніки безпеки, станом трудової і виробничої дисципліни, санітарно-технічним станом виробничих і торгово-обслуговуючих приміщень.

 1. Права завідуючого їдальні

Завідуючий їдальні має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність завідуючого їдальні

Завідуючий їдальні несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідуючого їдальні

Режим роботи завідуючого їдальні визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідуючого їдальні

Умови оплати праці завідуючого їдальні визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00