Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція завідувача бюро по розшуку вантажів

Посадова інструкція завідувача бюро по розшуку вантажів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача бюро по розшуку вантажів.

1.2  Завідувач бюро по розшуку вантажів відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідувач бюро по розшуку вантажів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам бюро

1.4.4

Працівника заміщає

заступник завідувача бюро

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до завідувача бюро по розшуку вантажів:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

Діючі накази, вказівки, розпорядження й інструкції з кола обов'язків.

Правила перевезень вантажів.

Умови перевезень вантажів і багажу.

Інструкцію з розшуку вантажів на залізницях.

Інструкцію з обліку навантаження і вивантаження вантажів при перевезеннях залізничним транспортом.

Правила комерційного огляду потягів і вагонів.

Методику актово-претензійної роботи.

Угоду про міжнародне вантажне сполучення.

Положення про порядок охорони вантажів і об'єктів на залізничному транспорті.

Стандарти на умови транспортування й пакування вантажів.

Схему мережі залізниць України.

Основні напрямки вантажопотоків і пункти передачі і перевантаження вантажів і багажу.

Основи економіки, організації праці і керування.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність завідувача бюро по розшуку вантажів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про бюро по розшуку вантажів, Посадова інструкція завідувача бюро по розшуку вантажів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідувача бюро по розшуку вантажів

Завідувач бюро по розшуку вантажів:

4.1. Організує роботу з розшуку вантажів і багажу, розгляду позовів, актів і претензій.

4.2. Забезпечує своєчасну підготовку телеграфних оперативних повідомлень про не схоронність вантажів і багажу, запитів і відповідей по випадках розкрадань, порч, роз'єднанні вантажу (багажу) і документів.

4.3. Контролює правильність оформлення комерційних актів.

4.4. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану вантажів і багажу.

4.5. Веде розслідування випадків несхоронності по комерційних актах, виявляє винних осіб і організацій і підготовляє проекти рішень для вживання заходів.

4.6. Бере участь у розгляді претензій в арбітражних судах.

4.7. Організує своєчасний розгляд і оформлення документів на незапитані вантажі і багаж для відправлення їх на склад незапитаних вантажів.

4.8. Оформляє документи на переадресування, посилкові накладні і дорожні відомості на бездокументні вантажі і багаж.

4.9. Веде облік документації і складає звітність по розшуку вантажів і багажу.

4.10. Забезпечує ощадливу витрату бланків.

4.11. Контролює дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

4.12. Вживає заходи по виявленню резервів росту продуктивності праці, усуненню втрат робочого часу і поліпшенню його використання.

 1. Права завідувача бюро по розшуку вантажів

Завідувач бюро по розшуку вантажів має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність завідувача бюро по розшуку вантажів

Завідувач бюро по розшуку вантажів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідувача бюро по розшуку вантажів

Режим роботи завідувача бюро по розшуку вантажів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідувача бюро по розшуку вантажів

Умови оплати праці завідувача бюро по розшуку вантажів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00