Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головного фахівця банку

Посадова інструкція головного фахівця банку

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного фахівця банку.

1.2  Головний фахівець банку відноситься до категорії керівників.

1.3  Головний фахівець банку призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням керуючого відділенням банку.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керуючому відділенням банку

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам підрозділу

1.4.4

Працівника заміщає

заступник

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до головного фахівця банку:

2.1.

Освіта*

вища професійна по профілю роботи зі спеціалізацією по конкретному напрямку діяльності структурного підрозділу

2.2.

Досвід роботи

стаж фінансово-банківської роботи не менш 3 років

2.3.

Знання

Закони, інші нормативні правові акти України, що відносяться до діяльності банку.

Накази, відомчі інструкції і нормативні документи з питань, що стосуються діяльності структурного підрозділу.

Основи економіки.

Перспективи розвитку фінансово-банківської системи і стратегічні напрямки діяльності банку.

Основи наукової організації праці.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність головного фахівця банку

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут банку, Накази і розпорядження директора банку (керуючого відділенням банку); Положення про банк, Посадова інструкція головного фахівця банку, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки головного фахівця банку

Головний фахівець банку:

4.1. Виконує роботи, переважно творчого характеру, по відповідному напрямку діяльності структурного підрозділу.

4.2. Здійснює розробку проектів нормативних методичних і інструктивних документів, що відносяться до роботи структурного підрозділу.

4.3. Бере участь у роботі з прогнозування розвитку банку і його філій.

4.4. Вивчає, узагальнює, аналізує діяльність філій банку, надає їм необхідну методичну допомогу в роботі по закріпленим за структурним підрозділом напрямкам діяльності і готує пропозиції по поліпшенню цієї роботи.

4.5. Бере участь у перевірках діяльності відповідних структурних підрозділів філій банку, аналізує причини виявлених недоліків і здійснює контроль за їх своєчасним усуненням.

4.6. Аналізує діяльність структурного підрозділу в межах своєї компетенції і вносить пропозиції по її удосконаленню.

4.7. Вживає заходи по впровадженню прогресивних і ефективних методів у роботу структурного підрозділу, узагальненню і поширенню передового досвіду.

4.8. При необхідності консультує клієнтів банку (його установ) і працівників відповідних структурних підрозділів по оформленню великих контрактів і угод.

 1. Права головного фахівця банку

Головний фахівець банка має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність головного фахівця банку

Головний фахівець банка несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи головного фахівця банку

Режим роботи головного фахівця банку визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці головного фахівця банку

Умови оплати праці головного фахівця банку визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора банку.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00