Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція відповідального секретаря редакції

Посадова інструкція відповідального секретаря редакції

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність відповідального секретаря редакції.

1.2  Відповідальний секретар редакції відноситься до категорії керівників.

1.3  Відповідальний секретар редакції призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням головного редактора.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

головному редактору

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам усіх відділів газети (журналу)

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до відповідального секретаря редакції:

2.1.

Освіта*

вища; середня професійна освіта за фахом «Журналістика», «Поліграфія».

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи не менш (3 років; 4 років)

2.3.

Знання

Законодавство про засоби масової інформації, законодавчі і нормативні правові документи, що стосуються періодичної преси.

Специфіку інформаційної роботи.

Основи газетно-журнального виробництва.

Основи авторського права.

Порядок укладення авторських договорів.

Методи підготовки матеріалів до друку.

Методи редагування й основи художньо-технічного оформлення видань.

Стандарти, технічні умови, інструкції й інші нормативні документи по підготовці і випуску газети (журналу).

Методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв'язку, комп'ютерів.

Основи організації праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту

2.4.

Навички

роботи з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв'язку, комп'ютерів.

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність відповідального секретаря редакції

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (головного редактора); Положення про редакцію, Посадова інструкція відповідального секретаря редакції, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки відповідального секретаря редакції

Відповідальний секретар редакції:

4.1. Організує і контролює внутрішню редакційну роботу з планування, своєчасній і якісній підготовці матеріалів до друку.

4.2. Здійснює добір матеріалів у газету (журнал), контролює виконання графіка надходження публікацій, рубрик, полос, добірок.

4.3. Керує роботою усіх відділів газети (журналу) і контролює виконання ними поточних планів.

4.4. Разом з редакторами відділів розробляє проекти чергових і перспективних планів газети (журналу), представляє їх на розгляд головному редактору, редколегії.

4.5. Організує своєчасну і якісну підготовку і здачу у виробництво всього друкованого матеріалу відповідно до графіка.

4.6. Керує підготовкою оригінал-макета номера газети (журналу).

4.7. Забезпечує дотримання стандартів, технічних умов і інших нормативних документів при роботі над оригіналом.

4.8. Відповідає за виконання здачі матеріалу в набір, контролює проходження номера, вносить у міру необхідності корективи, здійснює зв'язок із друкарнею.

4.9. Організує роботу з розміщення в газеті (журналі) оголошень і реклами, координує роботу по підготовці текстів рекламних оголошень.

4.10. Підготовляє договори й угоди з організаціями, авторами, перекладачами, рецензентами, спецредакторами і науковими консультантами.

4.11. Організує професійне навчання редакційного персоналу.

 1. Права відповідального секретаря редакції

Відповідальний секретар редакції має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність відповідального секретаря редакції

Відповідальний секретар редакції несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи відповідального секретаря редакції

Режим роботи відповідального секретаря редакції визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці відповідального секретаря редакції

Умови оплати праці відповідального секретаря редакції визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00