Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція відповідального секретаря

Посадова інструкція відповідального секретаря

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність відповідального секретаря.

1.2  Відповідальний секретар відноситься до категорії керівників.

1.3  Відповідальний секретар призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням головного редактора.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

головному редактору

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до відповідального секретаря:

2.1.

Освіта*

вища професійна за фахом «Журналістика», «Поліграфія»

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи не менш 2-ух років.

2.3.

Знання

законодавчі і нормативні правові акти, регулюючі видавничо-поліграфічну діяльність;

законодавство про засоби масової інформації;

специфіку інформаційної роботи;

основи газетно-журнального виробництва;

основи авторського права;

порядок укладення авторських договорів;

методи підготовки матеріалів до друку;

методи редагування й основи художньо-технічного оформлення видань;

стандарти, технічні умови, інструкції й інші нормативні документи по підготовці і випуску газети (журналу);

методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв'язку, комп'ютерів;

основи організації праці і керування;

основи трудового законодавства;

правила і норми охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність відповідального секретаря

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (головного редактора), Положення про редакційний відділ, Посадова інструкція відповідального секретаря, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки відповідального секретаря

Відповідальний секретар виконує наступні обов'язки:

4.1.  Організує і контролює внутріредакційну роботу з планування, своєчасній і якісній підготовці матеріалів до друку.

4.2.  Здійснює добір матеріалів у газету (журнал), контролює виконання графіка надходження публікацій, рубрик, смуг, добірок.

4.3.  Координує роботу усіх відділів газети (журналу) і контролює виконання ними поточних планів.

4.4.  Разом з редакторами відділів розробляє проекти чергових і перспективних планів газети (журналу), представляє їх на розгляд головному редакторові, редколегії.

4.5.  Організує своєчасну і якісну підготовку і здачу у виробництво всього друкованого матеріалу відповідно до графіка.

4.6.  Контролює підготовку оригінал-макета номера газети (журналу).

4.7.  Забезпечує дотримання стандартів, технічних умов і інших нормативних документів при роботі над оригіналом.

4.8.  Відповідає за виконання здачі матеріалу в набір, контролює проходження номера, вносить у міру необхідності корективи, здійснює зв'язок із друкарнею.

4.9.  Організує роботу з розміщення в газеті (журналі) оголошень і реклами, координує роботу по підготовці текстів рекламних оголошень.

4.10.  Забезпечує підготовку договорів і угод з організаціями, авторами, перекладачами, рецензентами, спецредакторами і науковими консультантами.

4.11.  Організує професійне навчання редакційного персоналу.

 1. Права відповідального секретаря

Відповідальний секретар має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність відповідального секретаря

Відповідальний секретар несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи відповідального секретаря

Режим роботи відповідального секретаря визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці відповідального секретаря

Умови оплати праці відповідального секретаря визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00