Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція випускового відповідального

Посадова інструкція випускового відповідального

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність випускового відповідального.

1.2  Випусковий відповідальний відноситься до категорії фахівців.

1.3  Випусковий відповідальний призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора телерадіокомпанії за поданням головного редактора.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

головному редактору

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора телерадіокомпанії, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до випускового відповідального:

2.1.

Освіта

Повна вища відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи на посаді випускового - не менше 3 років.

2.3.

знання

чинне законодавство з питань інформації;

постанови, розпорядження, накази та інші документи органів вищого рівня, що визначають професійні вимоги до художнього рівня теле-, радіопередач; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;

передовий та зарубіжний досвід телебачення, радіомовлення; технічні засоби та технології створення теле-, радіопередач;

основи трудового законодавства;

галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;

правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

 1. Документи, які  регламентують діяльність випускового відповідального.

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут телерадіокомпанії, Накази і розпорядження директора телерадіокомпанії; Положення про телерадіокомпанію, Посадова інструкція випускового відповідального, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки випускового відповідального

4.1.Організовує та забезпечує згідно із затвердженою програмою та графіком випуск теле-, радіопрограми мовного дня.

4.2.Бере участь у розробленні поточних і оперативних планів редакцій (дирекції).

4.3.Забезпечує контроль за дотриманням чинних інструкцій та технологічних правил підготовки та оформлення передач до ведення.

4.4.У разі потреби коригує програму, дикторські тексти та оголошення.

4.5.Контролює проходження передач в ефірі згідно із затвердженою програмою.

4.6.Редагує інформаційні та інші матеріали, що надходять з відділів редакцій, кореспондентської мережі, регіональних теле-, радіокомпаній.

4.7.Готує виклад офіційних документів та матеріалів преси, формує верстку- інформаційних випусків.

4.8.Узгоджує з відповідними підрозділами проходження особливо важливих програм.

4.9.Підписує відповідну документацію про минулий ефірний день і фіксує всі зауваження щодо випуску.

4.10.  Підтверджує відповідність мікрофонних матеріалів, що вийшли в ефір тим, що здаються до архіву.

4.11.  Готує огляди редакційної пошти.

4.12.  Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), готує відповіді авторам листів.

 1. Права випускового відповідального

Випусковий відповідальний має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва телерадіокомпанії стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності телерадіокомпанії (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва телерадіокомпанії, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність випускового відповідального

Випусковий відповідальний відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи випускового відповідального

Режим роботи випускового відповідального визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці випускового відповідального

Умови оплати праці випускового відповідального визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Телерадіокомпанії, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора телерадіокомпанії.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту