Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція випускового на телерадіокомпанії

Посадова інструкція випускового на телерадіокомпанії

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність випускового.

1.2  Випусковий відноситься до категорії фахівців.

1.3  Випусковий призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора телерадіокомпанії за поданням головного редактора.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Головному  редактору

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора телерадіокомпанії, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до випускового:

2.1.

Освіта

Повна вища відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

2.2.

досвід роботи

стаж редакційної чи спорідненої за характером і складністю роботи - не менше 2 років.

2.3.

знання

чинне законодавство з питань інформаційної політики; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня щодо діяльності головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання);

інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; технічні засоби та технологію створення телевізійних (радіо-) передач; основи авторського та трудового законодавства;

економіку, організацію праці та управління; основи планування та фінансування;

форми та системи оплати праці та матеріального стимулювання; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;

правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

* - для магістра - без вимог до стажу роботи,

 1. Документи, які  регламентують діяльність випускового.

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут телерадіокомпанії, Накази і розпорядження директора телерадіокомпанії; Положення про телерадіокомпанію, Посадова інструкція випускового , Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки випускового

4.1.                       Відповідно до затвердженої робочої програми дня забезпечує випуск в ефір теле-, радіопрограм.

4.2.                       Складає і погоджує з редакціями та керівництвом дирекції план передач на тиждень, а також на мовний день, розраховує посекундно всі компоненти майбутньої програми, готує резервні текстові та музичні матеріали для випуску в ефір під час пауз між передачами, пише оголошення для дикторів, пов'язані з можливими змінами у програмах.

4.3.                       Здійснює зв'язок з редакціями і технічними службами.

4.4.                       Звіряє з робочою програмою наявність мікрофонних папок і касет (плівок) із записом призначених до ефіру матеріалів. У разі потреби вносить зміни в робочі програми та коригує видачу передач в ефір.

4.5.                       Приймає оперативні рішення у разі невідповідності зданої передачі робочій програмі або невідповідності хронометражу передачі запланованому відрізку часу, негайно повідомляє про це керівництво дирекції або редакції.

4.6.                       Стежить за дотриманням чинних інструкцій та технологічних правил щодо підготовки, оформлення та видачі передач в ефір.

4.7.                       Реєструє всі зауваження щодо випуску за зміну.

4.8.                       Бере участь в організації випуску наступного дня.

4.9.                       Керує творчою роботою обслуговуючого персоналу зміни.

 1. Права випускового

Випусковий має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва телерадіокомпанії стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності телерадіокомпанії (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва телерадіокомпанії, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність випускового

Випусковий відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи випускового

Режим роботи випускового  визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці випускового

Умови оплати праці випускового  визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Телерадіокомпанії, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора телерадіокомпанії.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту