Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція сортувальника у виробництві харчової продукції

Посадова інструкція сортувальника у виробництві харчової продукції

Посадова інструкція сортувальника у виробництві харчової продукції

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність сортувальника у виробництві харчової продукції.

1.2  Сортувальник у виробництві харчової продукції відноситься до категорії фахівців.

1.3  Сортувальник у виробництві харчової продукції призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до сортувальника у виробництві харчової продукції:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

схему сухого сортування чайної сировини;

технологію сортування та купажування чайної сировини;

стандарти, види та марки байхового чаю;

будову та принцип роботи хитних сит, магнітних сепараторів та купажних барабанів;

правили обліку;

сортність байхового чаю і систему органолептичної оцінки чаю.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для сортувальника у виробництві харчової продукції 4-го розряду

Вимоги для сортувальника у виробництві харчової продукції:

2-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією сортувальника у виробництві харчової продукції 2 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність сортувальника у виробництві харчової продукції

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва харчової продукції); Положення про відділ виробництва харчової продукції, Посадова інструкція сортувальника у виробництві харчової продукції, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки сортувальника у виробництві харчової продукції

4.1. Сортує чайну сировину на плоских сортувальних машинах.

4.2. Підносить та укладає чайну сировину в бункер машини; знімає наповнені мішки (ящики) та укладає їх за номерами; визначає готовність усіх номерів відсортованої сировини та передає її на купаж.

4.3. Вибирає із чаю сторонні домішки.

4.4. Періодично чистить сітки машини.

4.5. Керує процесами сортування та купажування чаю; приймає чайну сировину за марками, відповідно до нарядів-актів виробничої лабораторії; контролює наповнення та роботу купажних барабанів; веде встановлений облік; приймає розсип чаю від розвантажувальних цехів та веде облік розсипу чаю.

4.6. Здає порожню тару.

4.7. Усуває дрібні несправності в роботі устаткування.

 1. Права сортувальника у виробництві харчової продукції

Сортувальник у виробництві харчової продукції має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність сортувальника у виробництві харчової продукції

Сортувальник у виробництві харчової продукції відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи сортувальника у виробництві харчової продукції

Режим роботи сортувальника у виробництві харчової продукції визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці сортувальника у виробництві харчової продукції визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00