Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція завідувача спортивною спорудою

Посадова інструкція завідувача спортивною спорудою

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача спортивною спорудою.

1.2  Завідувач спортивною спорудою відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідувач спортивною спорудою призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до керувника:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

досвід роботи

Не меньш 3 років

2.3.

знання

закони України;

укази та розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності;

накази та нормативні документи Держкомспорту України;

основи економіки та госпрозрахунку, організації праці та управління;

трудове законодавство;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

державну мову.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Післядипломна освіта в галузі управління

 1. Документи, які  регламентують діяльність завідувача спортивною спорудою

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про спортивну споруду, Посадова інструкція завідувача спортивною спорудою, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідувача спортивною спорудою

4.1. Здійснює загальне керівництво адміністративно-господарською і економічною діяльністю спортивної споруди, несе відповідальність за всі напрями її діяльності.

4.2. Організовує навчально-спортивну роботу.

4.3. Вирішує всі питання, пов'язані з підготовкою та проведенням всіх сиортивно-масових та видовищних заходів.

4.4. Організовує спортивно-масову і оздоровчу роботу серед населення, рекламу і пропаганду спорту.

4.5. У местах наданих йому прав вирішує фінансові проблеми спортивної споруди.

4.6. Забезпечує оснащення спортивних споруд спортивне технологічним, інженерним обладнанням, матеріалами і здійснює контроль за їх правильним користуванням.

4.7. Організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт спортивної споруди і обладнання.

4.8. Вживає заходів із забезпечення спортивних споруд кваліфікованими кадрами

 1. Права завідувача спортивною спорудою

Завідувач спортивною спорудою має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність завідувача спортивною спорудою

Завідувач спортивною спорудою відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідувача спортивною спорудою

Режим роботи завідувача спортивною спорудою визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідувача спортивною спорудою

Умови оплати праці завідувача спортивною спорудою визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Завідувач спортивною спорудою структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00