Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція директора спортивної школи

Посадова інструкція директора спортивної школи

Посадова інструкція директора спортивної школи

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність директора спортивної школи.

1.2  Директор спортивної школи відноситься до категорії керівників.

1.3  Директор спортивної школи призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом засновника спортивної школи.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

засновнику спортивної школи

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом засновника спортивної школи, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до керувника:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

досвід роботи

Не меньш 3 років

2.3.

знання

постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку оборонно-масової, навчальної та спортивної роботи, що регламентують діяльність школи;

основи трудового та цивільного законодавства;

основи економіки, організації праці та управління;

вітчизняний та світовий досвід у галузі технічних та прикладних видів спорту;

правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

державну мову.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Післядипломна освіта в галузі управління

 1. Документи, які  регламентують діяльність директора спортивної школи

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут спортивної школи, Накази і розпорядження засновника спортивної школи; Положення про спортивну школу, Посадова інструкція директора спортивної школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки директора спортивної школи

4.1. Керує навчальною та виховною роботою в школі.

4.2. Організовує та спрямовує діяльність усього колективу на своєчасне та якісне виконання планів з підготовки спортсменів-розрядників.

4.3. Організовує методичну та спеціальну підготовку тренерів-викладачів, інструкторів-методистів, періодично проводить з ними методичні заняття.

4.4. Керує роботою методичної ради.

4.5. Вживає заходів для своєчасного забезпечення школи табельним майном та технікою, а також для вдосконалення навчальної та спортивної бази.

4.6. Здійснює контроль за дотриманням правил використання навчальної таспортивної техніки, інвентарю та обладнання, своєчасним та якісним їх обслуговуванням, ремонтом.

4.7. Вживає заходів із запобігання аваріям та пригодам.

4.8. Відповідає за виконання правил безпеки під час проведення спортивно-масових заходів.

4.9. Стежить за якісним збереженням приміщень та споруд, забезпеченням безпечного ведення робіт та протипожежних заходів.

4.10. Розробляє та подає на затвердження органу вищого рівня штатні розписи, кошторис доходів та видатків.

4.11. Контролює правильність витрат коштів згідно із затвердженим кошторисом.

 1. Права директора спортивної школи

Директор спортивної школи має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень засновника спортивної школи.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами спортивної школи, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції засновнику спортивної школи про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб спортивної школи за результатами перевірок.

 1. Відповідальність директора спортивної школи

Директор спортивної школи відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи директора спортивної школи

Режим роботи директора спортивної школи визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими у спортивній школі.

 1. Умови оплати праці директора спортивної школи

Умови оплати праці директора спортивної школи визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у спортивній школі, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом директора спортивної школи.

Директор спортивної школи структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00