Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція апаратника оброблення зерна

Посадова інструкція апаратника оброблення зерна

Посадова інструкція апаратника оброблення зерна

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника оброблення зерна.

1.2  Апаратник оброблення зерна відноситься до категорії робітників.

1.3  Апаратник оброблення зерна призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника оброблення зерна:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи неменьш 1 року

2.3.

знання

правила ведення технологічного процесу сушіння зерна та спалювання рідкого палива в топках шахтних зерносушарок;

будову зерносушарок різних систем (окрім рециркуляційних) та іншого складного устаткування, прийоми їх ефективного використання;

параметри та режими сушіння зерна;

технологічні властивості зерна;

найбільш оптимальні величини вологості зерна після сушіння;

вимоги до якості зерна та насіння різних культур і державні стандарти на них;

особливості роботи з різними культурами;

заходи щодо економії палива та електроенергії; порядок проведення планово-запобіжного ремонту; правила ведення технічної документації;

слюсарну справу.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для апаратника оброблення зерна 6-го розряду

Вимоги для апаратника оброблення зерна:

1-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 2 розряду - не менше 1 року.

4-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 3 розряду – не менше 1 року.

5-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 4 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника оброблення зерна

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу виробнитства борошна та круп); Положення про відділ виробнитства борошна та круп, Посадова інструкція апаратника оброблення зерна, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратник оброблення зерна

4.1. Веде технологічний процес сушіння зерна різних культур продовольчого, фуражного та насіннєвого призначення на шахтних сушарках продуктивністю понад ЗО т на годину.

4.2. Спалює паливо в топках обслуговуваних сушарок.

4.3. Обслуговує, налагоджує, регулює, спостерігає та контролює за роботою шахтних зерносушарок та обслуговуваного допоміжного устаткування.

4.4. Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, кількість та температуру сушильного агента, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах та охолодження просушеного зерна в охолоджувальній камері.

4.5. Регулює процес горіння, тяги та температурний режим на обслуговуваному устаткуванні.

4.6. Контролює якість сушіння зерна.

4.7. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт. Пускає та зупиняє устаткування.

4.8. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та всього устаткування.

4.9. Керує бригадою робітників.

 1. Права апаратник оброблення зерна

Апаратник оброблення зерна має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника оброблення зерна

Апаратник оброблення зерна відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратник оброблення зерна

Режим роботи апаратник оброблення зерна визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратник оброблення зерна визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


{module 43}
  {module 28}