Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція адміністратора мереж

Посадова інструкція адміністратора мереж

Посадова інструкція адміністратора мереж

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора мереж.

1.2  Адміністратор мереж відноситься до категорії фахівців.

1.3  Адміністратор мереж призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу інформаційних технологій.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу інформаційних технологій

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністратора мереж:

2.1.

Освіта*

(вища; середня), професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

досвід роботи з персональними комп'ютерами, а також практика по створенню й обслуговуванню мереж не менш (2 років; 3 років; ін.)

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки при обробці інформації.

Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації.

Апаратне і програмне забезпечення мереж.

Принципи найпростішого ремонту апаратного забезпечення.

Нормалізовані мови програмування.

Діючі стандарти, системи числень, шифрів і кодів.

Методи програмування.

Системи організації комплексного захисту інформації, способи попередження несанкціонованого доступу до інформації.

Порядок оформлення технічної документації.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність адміністратора мереж

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу інформаційних технологій); Положення про відділ інформаційних технологій, Посадова інструкція адміністратора мереж, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністратора мереж

Адміністратор мереж:

4.1.Встановлює на сервери і робочі станції мережне програмне забезпечення.

4.2. Конфігурує систему на сервері.

4.3. Забезпечує інтегрування програмного забезпечення на файлах-серверах, серверах систем керування базами даних і на робочих станціях.

4.4. Підтримує робочий стан програмного забезпечення сервера.

4.5. Реєструє користувачів, призначає ідентифікатори і паролі.

4.6. Навчає користувачів роботі в мережі, веденню архівів; відповідає на питання користувачів, зв'язані з роботою в мережі; складає інструкції по роботі з мережним програмним забезпеченням і доводить їх до відома користувачів.

4.7. Контролює використання мережних ресурсів.

4.8. Організує доступ до локальної і глобальної мереж.

4.9. Встановлює обмеження для користувачів по:

— використанню робочої станції чи сервера;

— часу;

— ступеня використання ресурсів.

4.10. Забезпечує своєчасне копіювання і резервування даних.

4.11. Звертається до технічного персоналу при виявленні несправностей мережного устаткування.

4.12.Бере участь у відновленні працездатності системи при збоях і виході з ладу мережного устаткування.

4.13. Виявляє помилки користувачів і мережного програмного забезпечення і відновлює працездатність системи.

4.14. Проводить моніторинг мережі, розробляє пропозиції по розвитку інфраструктури мережі.

4.15. Забезпечує:

— мережну безпеку (захист від несанкціонованого доступу до інформації, перегляду чи зміни системних файлів і даних);

— безпека міжмережної взаємодії.

4.16. Готує пропозиції по модернізації і придбанню мережного устаткування.

4.17. Здійснює контроль за монтажем устаткування фахівцями сторонніх організацій.

4.18. Повідомляє своєму безпосередньому керівнику про випадки зловживання мережею і вжитими заходами.

4.19. Веде журнал системної інформації, іншу технічну документацію.

 1. Права адміністратора мереж

Адміністратор мереж має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність адміністратора мереж

Адміністратор мереж несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністратора мереж

Режим роботи адміністратора мереж визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці адміністратора мереж визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00