Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція адміністративного помічника

Посадова інструкція адміністративного помічника

Посадова інструкція адміністративного помічника

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністративного помічника.

1.2  Адміністративний помічник відноситься до категорії фахівців.

1.3  Адміністративний помічник призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністративного помічника:

2.1.

Освіта*

вища; середня професійна (технічна, економічна, юридична, ін.)

2.2.

Досвід роботи

стаж адміністративної роботи не менш 2 років; 3 років у (вказати напрямок)

2.3.

Знання

Структуру керування підприємством.

Внутрішню і зовнішню політику підприємства.

Структуру й устаткування сучасного офісу.

Принципи представництва в державних органах, органах місцевого самоврядування, сторонніх організаціях.

Принципи і методи адміністрування.

Стандарти діловодства.

Основи етики й естетики.

Правила ділового спілкування.

Порядок систематизації, обліку і ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

додаткова спеціальна освіта

 1. Документи, які регламентують діяльність адміністративного помічника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про організаційно-аналітичний відділ, Посадова інструкція адміністративного помічника, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністративного помічника

Адміністративний помічник:

4.1. Планує робочий день керівника (зустрічі, дзвінки, прийом, ін.).

4.2. Здійснює технічне забезпечення діяльності керівника (замовлення транспорту, квитків; організацію зустрічей, переговорів; ін.)

4.3. Виїжджає за завданням керівника в короткострокові відрядження для рішення питань, позначених керівником.

4.4. Супроводжує керівника на зустрічах, у поїздках, ін.

4.5. Бере участь у переговорах, ділових зустрічах, спеціальних прийомах; веде протоколи й інші документи, що оформляють хід і результат зустрічей, переговорів.

4.6. Здійснює зв'язок з підприємствами, державними органами й органами місцевого самоврядування для рішення питань, позначених керівником і не потребуючих особистої участі керівника.

4.7. З доручення керівника погоджує окремі питання з працівниками структурних підрозділів, доводить до них вказівки і розпорядження керівника; контролює виконання вказівок і розпоряджень.

4.8. Здійснює збір матеріалів і інформації, необхідних керівнику, підготовляє аналітичні, інформаційні, довідкові й інші матеріали і представляє їх керівнику.

4.9. Веде діловодство, одержує адресовані керівнику поштові і телеграфні відправлення, веде їх облік і реєстрацію, передає керівнику.

4.10. Веде запис на прийом до керівника, організує прийом відвідувачів.

4.11. Одержує з доручення керівника в державних органах, органах місцевого самоврядування документи й інформацію, необхідні керівнику.

4.12. Виконує разові доручення керівника по організації роботи персоналу по визначеному керівником напрямку.

4.13. Виконує інші доручення керівника в рамках службових відносин.

 1. Права адміністративного помічника

Адміністративний помічник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність адміністративного помічника

Адміністративний помічник несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністративного помічника

Режим роботи адміністративного помічника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці адміністративного помічника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00