Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція агента по закупівлі

Посадова інструкція агента по закупівлі

Посадова інструкція агента по закупівлі

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента по закупівлі.

1.2  Агент по закупівлі відноситься до категорії фахівців.

1.3  Агент по закупівлі призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням менеджера по закупівлях.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

менеджеру по закупівлях

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

завідувачеві об'єктом торгівлі; завідувачеві складом об'єкта торгівлі, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента по закупівлі:

2.1.

Освіта*

середня (повна) загальна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються порядку укладення договорів з постачальниками.

Основи ринкової економіки.

Основи трудового, фінансового і господарського законодавства.

Методи ділового спілкування.

Методи і засоби визначення якості закупленої продукції.

Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

Правила і порядок приймання, відправлення і здачі продукції, замовлення контейнерів і транспортних засобів.

Умови збереження і перевезення закупленої продукції.

Форми і порядок оформлення приймально-здаточних документів.

Основи організації праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка по встановленій програмі

 1. Документи, які  регламентують діяльність агента по закупівлі

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про торгове підприємство, Посадова інструкція агента по закупівлі, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента по закупівлі

Агент по закупівлі:

4.1. Здійснює роботу по закупівлі у населення сільськогосподарської продукції власного виробництва відповідно до договорів, що укладаються, визначає характер і обсяг постачань, а також їх оплату.

4.2. Виїжджає в сільськогосподарські райони, виявляє потенційних постачальників (продавців) виробленої ними продукції, укладає договори закупівлі-продажу.

4.3. Проводить роз'яснювальну роботу серед населення про порядок укладення договорів закупівлі-продажу на обопільно-вигідних умовах, вживає заходи по встановленню довгострокових зв'язків з виробниками сільськогосподарської продукції.

4.4. Здійснює контроль якості продукції, що здобувається.

4.5. Оформляє відповідно до встановленого порядку документацію на видану продукцію, замовляє контейнери і транспортні засоби для її перевезення.

4.6. Контролює наявність необхідних пристосувань і санітарний стан транспортних засобів, призначених для перевезення, правильність проведення вантажно-розвантажувальних робіт і раціональне розміщення продукції.

4.7. Відправляє закуплену продукцію на адресу одержувача, супроводжує вантажі в шляху проходження, дотримуючись санітарних вимог і правил збереження продукції при транспортуванні, сприяє їх своєчасній доставці.

4.8. Стежить за дотриманням вимог охорони праці при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт.

4.9. Здає доставлену продукцію, оформляє встановлену приймально-здаточну документацію.

 1. Права агента по закупівлі

Агент по закупівлі має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента по закупівлі

Агент по закупівлі несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента по закупівлі

Режим роботи агента по закупівлі визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента по закупівлі визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту