Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агента

Посадова інструкція агента

Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента.

1.2  Агент відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Агент призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу матеріально-технічного постачання (далі МТП).

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу МТП

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

  1. Кваліфікаційні вимоги до агента:

2.1.

Освіта*

середня професійна (повна загальна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

(стаж роботи зі спеціальності не менш 1 року.)

2.3.

Знання

Нормативні і правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань використання матеріальних ресурсів.

Основи організації матеріально-технічного забезпечення і вантажно-розвантажувальних робіт.

Правила і порядок прийому і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на вантажі, що отримані та відправляються.

Номенклатуру і норми витрати сировини, матеріалів і інших товарно-матеріальних цінностей, умови їхнього збереження і транспортування.

Основи організації праці.

Основи законодавства про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

  1. Документи, які  регламентують діяльність агента

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу МТП); Положення про відділ МТП, Посадова інструкція агента, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

  1. Посадові обов'язки агента

Агент:

4.1. Одержує по нарядам, заявкам і іншим документам товарно-матеріальні цінності (сировина, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярські приналежності і т.п.). оформляє документацію на вантажі, що одержуються та відправляються, замовляє контейнери і транспортні засоби для їхньої доставки.

4.2. Відповідно до існуючого порядку виконує роботу з закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

4.3. Відправляє вантажі на адресу підприємств чи супроводжує їх на шляху проходження, забезпечує схоронність і сприяє своєчасній їх доставці.

4.4. Стежить за дотриманням вимог охорони праці при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт.

4.5. Вживає заходів по підвищенню ефективності використання матеріальних ресурсів, зниженню витрат, зв'язаних з їх придбанням, доставкою і збереженням.

  1. Права агента

Агент має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

  1. Відповідальність агента

Агент несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

  1. Умови роботи агента

Режим роботи агента визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

  1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00