Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція PR-фахівця

Посадова інструкція PR-фахівця

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність PR-фахівця.

1.2  PR-фахівець відноситься до категорії фахівців.

1.3  PR-фахівець призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням PR-менеджера.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

PR-менеджеру

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до PR-фахівця:

2.1.

Освіта*

вища професійна (гуманітарна), додаткова підготовка в області менеджменту

2.2.

Досвід роботи

досвід роботи в рекламній сфері, по зв'язках із громадськістю і засобами масової інформації не менш (1 року; 2 років; 3 років; ін.), досвід проведення PR-заходів

2.3.

Знання

Основи ринкової економіки, підприємництва і ведення бізнесу.

Основи маркетингу.

Загальну методологію PR.

Місце PR-підрозділу в структурі підприємства.

Методи визначення цільових аудиторій.

Основні PR-засоби (засоби масової інформації, корпоративний бюлетень, асоціації, антураж, інформація і т.д.).

Принципи планування PR, PR-кампаній.

Методи організації і проведення PR-кампаній.

Структуру і функції засобів масової інформації.

Методику роботи з засобами масової інформації.

Порядок організації і підготовки прес-релізів, інформаційних повідомлень, проведення брифінгів, прес-конференцій, медіа-хітів, бекграундів.

Основні принципи клієнтського PR, внутрікорпоративного PR, кризового PR, інших видів PR.

Основні принципи роботи з конкурентним середовищем.

Основи журналістики.

Законодавство про рекламу, про засоби масової інформації.

Комп'ютерні технології і програмне забезпечення по автоматизованій обробці інформації (текстів, бази даних і т.д.).

Основи етики, соціології, психології, філології.

Правила ведення ділового листування.

Склад інформації, що є державною, службовою і комерційною таємницею, порядок її захисту і використання.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність PR-фахівця

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (PR-менеджера); Положення про відділ маркетингу (відділі реклами, відділі по зв'язках із громадськістю), Посадова інструкція PR-фахівця, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки PR-фахівця

PR-фахівець:

4.1. Реалізує PR-стратегію, розроблену PR-менеджером.

4.2. Збирає інформацію про зовнішній імідж підприємства.

4.3. Проводить опитування цільових аудиторій відповідно до прийнятих планів.

4.4. Тестує споживче відношення до продукції (послуг) у фокус-групах.

4.5. Збирає статистичні дані про потенційних споживачів і конкурентів.

4.6. Класифікує споживачів по цільових напрямках, систематизує інформацію про споживачів.

4.7. Готує матеріали офіційних повідомлень для друку.

4.8. Встановлює контакти з представниками засобів масової інформації, розміщає необхідну інформацію в ЗМІ.

4.9. Бере участь у виставках, презентаціях, що влаштовуються підприємством, чи в акціях, що організуються разом з іншими підприємствами.

4.10. Готує тексти виступів, матеріали (у т.ч. слайди, фільми) для прес-конференцій, прес-релізів і т.д.

4.11. Вивчає публікації про підприємство, його товарах і послугах у засобах масової інформації, готує огляди і представляє їх PR-менеджеру.

4.12. Готує доповіді і пропозиції по різних проектах.

4.13. Контактує з рекламними агентствами.

 1. Права PR-фахівця

PR-фахівець має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність PR-фахівця

PR-фахівець відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи PR-фахівця

Режим роботи PR-фахівця визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці PR-фахівця визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00