Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція HR-менеджера

Посадова інструкція HR-менеджера

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність HR-менеджера.

1.2  HR-менеджер відноситься до категорії керівників.

1.3  HR-менеджер призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням директора по персоналу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

заступнику директора по персоналу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до HR-менеджера:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

стаж кадрової роботи зі спеціальності не менш (2 років; 3 років; ін.)

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові документи з питань керування персоналом.

Трудове законодавство.

Основи ринкової економіки, підприємництва і ведення бізнесу.

Кон'юнктуру ринку праці, робочої сили й освітніх послуг.

Методики профвідбору і техніку складання тестів на профпригодність.

Сучасні концепції і методи керування персоналом з використанням автоматизованих підсистем «Аси-кадри» і автоматизованих робочих місць працівників кадрових і інших підрозділів підприємства.

Основи трудової мотивації і системи оцінки персоналу.

Форми і методи навчання і підвищення кваліфікації кадрів.

Порядок розробки трудових договорів (контрактів).

Методи й організацію менеджменту.

Методи обліку руху кадрів.

Основи технології виробництва і перспективи розвитку підприємства, структуру керування і його кадровий склад.

Основи загальної і спеціальної психології, соціології і психології праці.

Етику ділового спілкування.

Основи організації діловодства, у т.ч. кадрового.

Методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв'язку, комп'ютерів.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

додаткову підготовку в області менеджменту

 1. Документи, які регламентують діяльність HR-менеджера

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (заступника директора по персоналу); Положення про відділ керування персоналу, Посадова інструкція HR-менеджера, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки HR-менеджера

HR-менеджер:

4.1. Створює ефективну систему керування кадрами і соціальними процесами на підприємстві, що забезпечує умови для ініціативної і творчої діяльності працівників з обліком їх індивідуальних особливостей і професійних навичок, ефективної побудови взаємин у колективі.

4.2. Визначає потребу підприємства в персоналі; розробляє систему заміщення посад і робочих місць; вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення необхідними кадрами; організує пошук кандидатів з використанням різних джерел (засобів масової інформації, Інтернету, кадрових агентств і центрів по працевлаштуванню й ін.).

4.3. Проводить добір з числа кандидатів, що відповідають вимогам розроблених програм чи найбільш прийнятних з погляду керівництва підприємства; проводить співбесіди з тими, хто наймається на роботу; вивчає ділові і професійні якості працівників при доборі, розміщенні і плануванні їх діяльності і професійного росту; забезпечує укомплектування підприємства кадрами.

4.4. Бере участь у розробці організаційної структури підприємства (складання штатних розкладів, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій, проектів трудових договорів (контрактів), ін.).

4.5. Підготовляє трудові договори (контракти), що укладаються з керівниками і фахівцями вищого рівня; забезпечує виконання умов договорів.

4.6. Забезпечує якісне формування і раціональне використання кадрового потенціалу підприємства з урахуванням перспектив розвитку і підвищення обсягів виробництва (продаж, надання послуг, виконання робіт і ін.).

4.7. Створює необхідні умови і реальні можливості для розвитку і задоволення потреб кожного працівника.

4.8. Планує потребу в перепідготовці і підвищенні кваліфікації персоналу; організує навчання, стажування, підвищення кваліфікації персоналу за допомогою напрямку працівників у навчальні заклади, залучення високопрофесійних фахівців з підготовки кадрів на підприємства для проведення навчання, тренінгів і ін.

4.9. Розробляє системи оцінки ділових й особистісних якостей працівників, організує проведення атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад.

4.10. Визначає й аналізує причини плинності і змінюваності працівників, стан трудової і професійної дисципліни на підприємстві; бере участь у проведених кадровим підрозділом підприємства заходах щодо зміцнення трудової дисципліни і закріплення кадрів; вивчає соціально-побутові потреби персоналу і виробляє пропозиції по їх реалізації і захисту трудових ресурсів підприємства від плинності кадрів.

4.11. Розробляє і впроваджує системи мотивації працівників підприємства (розробка систем матеріального і морального стимулювання працівників, що сприяють досягненню високих економічних, технічних і соціальних показників роботи підприємства; розробка програм соціального забезпечення працівників; вироблення пропозицій по наданню матеріальних і моральних переваг окремим фахівцям і ін.).

4.12. Складає звіти по зарплатах, преміюванню працівників, показникам чисельності персоналу, структурі і плинності кадрів, кон'юнктурі на ринку праці за звітний період.

4.13. Вивчає результати науково-дослідних робіт, нормативну, методичну і юридичну літературу, наукові публікації, інші джерела з проблем керування кадрами і соціальної захищеності працівників.

4.14. Аналізує стан кадрової роботи на підприємстві і розробляє міри і пропозиції по підвищенню рівня її проведення.

4.15. Здійснює контроль за правильним застосуванням трудового законодавства на підприємстві — у частині прийому, переміщення, звільнення працівників; заохочення працівників, що відрізнилися; накладення стягнень на працівників, що порушують вимоги посадових інструкцій, трудову дисципліну; просування по службі, зниження в посаді.

4.16. Підготовляє методичні вказівки по розвитку й удосконалюванню форм роботи з персоналом підрозділів, керуванню персоналом і доводить їх до відома керівників структурних підрозділів підприємства.

4.17. Доводить інформацію по кадровим питанням і найважливішим кадровим рішенням до всіх працівників.

4.18. Здійснює прийом громадян з особистих питань, розробляє індивідуальні програми кар'єрного росту.

4.19. Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових суперечок і конфліктів.

 1. Права HR-менеджера

HR-менеджер має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність HR-менеджера

HR-менеджер несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи HR-менеджера

Режим роботи HR-менеджера визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці HR-менеджера

Умови оплати праці HR-менеджера визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00